Blogs

Threads ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

Threads ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဢႅပ်ႉဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႉ တႃႇ 500 တူဝ်​သေ ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ။

July 6, 2023

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

Keyman ၼႆႉ ပဵၼ်သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyboard ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android tablets လႄႈ phones လႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ ဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

June 21, 2023

ပဝ်ႉမၢႆႁႃႈယိူင်ႈ တႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

ပဝ်ႉမၢႆႁႃႈယိူင်ႈ တႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

ပဝ်ႉမၢႆလူင် 5 ယိူင်ႈၼႆႉ တၢင်တူဝ်လႆႈ ပိူင်ၵၢၼ် လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 1, 2023

Shan Dictionary

Shan Dictionary

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သေၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်မႃး Online Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ဢွၼ်ႇလၢႆး) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

September 23, 2022

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

July 11, 2022

Typing tutor တႆး မႃးယဝ်ႉ

Typing tutor တႆး မႃးယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ် Developer တီႈ SIIT လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ Typing Tutor တႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၽရူဝ်ႇၶရမ်ႇ တႃႇ ၽိုၵ်းပေႃႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆသေ လႆႈပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

December 4, 2021

Signal ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၸႂ်ႉ

Signal ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၸႂ်ႉ

Signal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇ မႅၵ်ႉသဵတ်ႉဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼႆႉတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, လႄႈ SMS ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တႃႇလႅၵ်ႈၸႂ်ႉ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 13, 2021

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ တီႈ ၵျီႇမေးလ်

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ တီႈ ၵျီႇမေးလ်

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ ဢၶွင်ႉ ၵျီႇမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သူင်ႇ ဢီးမေးလ် ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၸွမ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း) ၼၼ်ႉ တေၼႄပၼ် ၸူး ၽူႈႁပ်ႉလႆႈဢီးမေးလ်ယဝ်ႉ။

December 17, 2020

NLP ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်

NLP ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်

ယၢမ်းလဵဝ်... တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းဢၢႆႇထီႇပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း NLP ဢၼ်ဝႃးၼၼ်ႉ သဵင်ၶႂ်ႈလင်မေႃးမႃးႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇၵေႃႈ တီႈၵၢၼ်တင်ႈႁဵၼ်းပီလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဢဝ် NLP သွၼ်ၵိုၵ်းၵၼ်တင်း Artificial Intelligence ယဝ်ႉ။

October 14, 2020

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

October 10, 2020

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

October 9, 2020

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပိုတ်ႇ Microsoft Word ၼႆၸိုင် ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းပဵၼ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ မၼ်းသေ ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉ ၵႆႉလေႇပဵၼ် Myanmar Text လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးပိုတ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Microsoft Word ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

September 27, 2020

Pangram လိၵ်ႈတႆး

Pangram လိၵ်ႈတႆး

တႃႇတေလႅၼ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉ ယမ်ယမ် ပွတ်းပွတ်း ဝႃႈ The quick brown fox jumps over the lazy dog ၼႆ ပႃးၸွတ်ႇၵူႈတူဝ် တင်းသဵင်ႈ။

September 25, 2020

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom : Guide ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ (2020)

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom : Guide ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ (2020)

ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom? ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၽႄးၵႃႇလတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယူႇတီႈၵႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် video conferencing tools မိူၼ်ၼင်ႇ Zoom ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

September 23, 2020

ၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈ ၼႃႈၸေႃး iPhone သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇ Screenshot

ၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈ ၼႃႈၸေႃး iPhone သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇ Screenshot

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ iOS 14 ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းၸမ်ႈသေၵေႃႈ ထႆႇဢဝ် ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး screenshot လႆႈသေ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ Back Tap ၼႆသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း configure တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းႁိုဝ် တင်ႈၵၢၼ် မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Back Tap ႁဵတ်းႁိုဝ်

September 23, 2020

ၸႂ်ႉ Quick Look ဢၼ်မီး တီႈ Mac ၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း ၾၢႆႇလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

ၸႂ်ႉ Quick Look ဢၼ်မီး တီႈ Mac ၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း ၾၢႆႇလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Quick Look ဢၼ်မီးတီႈ Mac ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆႇသေ တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၾၢႆႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ macOS Mojave လႄႈ ဢၼ်သုင်သေၼၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ Quick Look သေ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပိုတ်ႇ third-party app သင်ႁေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ ၾၢႆႇ ယဝ်ႉ။

September 20, 2020

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Secure Folder တီႈၼိူဝ် ၾူင်း Samsung

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Secure Folder တီႈၼိူဝ် ၾူင်း Samsung

Secure Folder ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Samsung ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် App လႄႈ Files ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်ႉဝႆႉပၼ်။ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼႄဝႆႉပၼ် လၢႆးပိုတ်ႇၸႂ်ႉ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းဝႆႉယူႇ။

September 17, 2020

လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ Ubuntu

လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ Ubuntu

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ တေ​ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ​ဢူးပုၼ်းတု ၼႆ မၼ်းမီး လွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်​ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ​ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၶႂ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးတႃႇ​ဢဝ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

September 12, 2020

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ် Emoji ၸိမ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ် Emoji ၸိမ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word

ဝၼ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ Emoji ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ၵူႈတီႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃး တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ emoji ၵူႈသီၸေးသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပိူင်သၢင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ Windows 10, macOS, iPhone, iPad, Android လႄႈ Web ။

September 10, 2020

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၸူး ၶွမ်း Linux ၸဝ်ႈၵဝ်ၼၼ်ႉ ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းၸိူဝ်း တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢဝ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸွမ်း ၽွင်းတႄႇၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် ဢူးပုၼ်းတု ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

September 8, 2020

ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိုတ်းၶွမ်း တီႈ Windows 10

ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိုတ်းၶွမ်း တီႈ Windows 10

လွင်ႈၸႂ်ႉ Command Prompt သေ ဢိုတ်း ၶွမ်း Windows 10 ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈတင်းၼမ်သေ မၼ်းတိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈလိူဝ်သေ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ Shutdown ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Start ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် Power ဢၼ်မီးတီႈ ၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ တေၼႄပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

September 8, 2020
Category