တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

Sai Zom Tai
2 min read October 9, 2020

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။ တီႈ iOS လႄႈ iPadOS ၼၼ်ႉ မၼ်းမီးဝႆႉ ၾူဝ်ႇတႃႇၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇသိမ်းပၼ် ၸိူဝ်းဢၼ် လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ Files app သေၵေႃႈ ႁႃလႆႈယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း၊ ၵႂႃႇတီႈ Files app ဢၼ်မီးတီႈ iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။ လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၽႂ်းသေပိူၼ်ႈတႄႉ ႁဵတ်းၸွမ်းတီႈ Spotlight Search ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢဝ်မိုဝ်းၼိဝ်ႉၼိုင်ႈ တိသေလၢႆႉလူင်း တီၼႃႈၸေႃးႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ Home Screen သေ ပေႃႉသႂ်ႇ “Files” ၼႆသေ ၵႂႃႇၸီႉၸမ်ႈသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် “Files” ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၾွၼ်းၶူၼ်ႉႁႃၼၼ်ႉလႄႈ။

ၼဵၵ်းၸမ်ႈသႂ်ႇတီႈ ၼဵၼ် “Browser” ၊ ဢိင်ၼိူဝ် ၶိူင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸႂ်ႉဝႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ်တီႈ “On My iPhone” ဢမ်ၼၼ်ႇ “On My iPad” ။

သဵၼ်ႈမၢႆ ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ “Locations” ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ် app ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ တီႈ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ သဵၼ်ႈမၢႆ “On My [Device]”ၼၼ်ႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် သဵၼ်ႈမၢႆ ၾူဝ်ႇတႃႇသေ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေဢိင်ၼိူဝ် app ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သႂ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉသေ လွင်ႈလႆႈႁၼ်ၼၼ်ႉ တေပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းၵမ်ႉၼမ်တႄႉ ၵႆႉဢဝ် ၾၢႆႇသိမ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်း ၾူဝ်ႇတႃႇ “Downloads” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၼႆ ၸီႉၸမ်ႈသႂ်ႇ ဢၼ်ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် သဵၼ်ႈမၢႆၾၢႆႇတၢင်းသဵင်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁဵတ်း ၸၼ်ႉၵၢၼ်လူတ်ႇလူင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈသိမ်းၾၢႆႇ သႂ်ႇတီႈ ၾူဝ်ႇတႃႇတၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ “Downloads” ၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၾၢႆႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႃယူႇၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ်တီႈ ပိုၼ်ႁူၼ်လင် ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇသၢႆႉၽၢႆႇၼိူဝ် သေ ၼဵၵ်းၸမ်ႈၵႂႃႇၸူး ၾူဝ်ႇတႃႇတၢင်ႇဢၼ်လႄႈ။

ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ၾၢႆႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸီႉၸမ်ႈသႂ်ႇ ၼိူဝ်မၼ်းသေၵေႃႈ ပိုတ်ႇတူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၸမ်ႈဝႆႉသေ ပိုတ်ႇ pop-up menu လႆႈယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶၢႆႉ၊ ၸၢင်ႈထုတ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈၶိုၼ်းမႄးပၼ်ၸိုဝ်ႈ ၾၢႆႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵိုၵ်းတင်း ၵၢၼ်သၢင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႉၼႆ  လူဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ Files app ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇ Files ထႅင်ႈပွၵ်ႈတေမႃးၼႆႉ ၾၢႆႇဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႃယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဝႆႉ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

April 13, 2024

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပိုတ်ႇ Microsoft Word ၼႆၸိုင် ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းပဵၼ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ မၼ်းသေ ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉ ၵႆႉလေႇပဵၼ် Myanmar Text လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးပိုတ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Microsoft Word ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

April 13, 2024