တေႁဵတ်းႁိုဝ် ပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Secure Folder တီႈၼိူဝ် ၾူင်း Samsung

Secure Folder ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Samsung ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် App လႄႈ Files ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်ႉဝႆႉပၼ်။ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼႄဝႆႉပၼ် လၢႆးပိုတ်ႇၸႂ်ႉ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းဝႆႉယူႇ။

SAI MAWN KHAM
8 min read September 17, 2020

Secure Folder ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈ Samsung ၼၼ်ႉသေ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် App လႄႈ Files ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်ႉဝႆႉပၼ်။ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ၼႄဝႆႉပၼ် လၢႆးပိုတ်ႇၸႂ်ႉ လႄႈ လၢႆးၸႂ်ႉမၼ်းဝႆႉယူႇ။

Secure Folder ၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်

Secure Folder ဢၼ်ပဵၼ်ႁင်း Samsung ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် App ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လပ်ႉပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၼ်းၸႂ်ႉဝႆႉ Knox security platform ႁင်း Samsung သေ ၵေႃႇသၢင်ႈ home screen ဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်ဢဝ်တင်း password ဢမ်ႇၼၼ် biometrics တီႈ ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ ႁႄႉၵင်ႈဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် Apps လႄႈ Files ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း မၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် app ဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုတ်ႇပဵၼ် app ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ App ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး file ၸိူဝ်းမီးဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်၊ cache လႄႈ logins ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈသင်ဝႆႉ၊ မၼ်းတေမိူၼ်ၼင်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇ app ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် App ဢၼ်မႂ်ႇ ၵႃႈတီႈ Galaxy Store ဢမ်ႇၼၼ် Play Store သေ ဢူၼ်းသႂ်ႇတတီႈၼႂ်း Secure Folder လႆႈယူႇ။

ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း Secure Folder ၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇမီး authentication ၼႆ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပိုတ်ႇလႆႈ။ ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼႄပၼ် တီႈၼႂ်း file explorer ဢမ်ႇၼၼ် ၼႂ်း Gallery app ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။ App ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉတီႈၼႂ်း Secure Folder ၼၼ်ႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ Files ၸိူဝ်းလပ်ႉဝႆႉၼၼ်ႉ။

ပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Secure Folder တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇပိုတ်ႇၸႂ်ႉ Secure Folder တီးၼိူဝ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇတူၺ်းဢွၼ်တၢင်းဝႃႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီယူႇႁႃႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ပၼ်တီႈ ၾူင်း Samsung Galaxy Knox ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ Android 7.0 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ ၾူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ -

·        Galaxy S Series, တႄႇဢဝ် S6 တေႃႇထိုင် S10

·        Galaxy Note Series, တႄႇဢဝ် Note 8 တေႃႇထိုင် Note 10

·        Galaxy Fold

·        Galaxy A Series, ၶဝ်ႈပႃး ၸိူဝ်းပဵၼ် A20, A50, A70, and A90

·        Galaxy Tab S Series, တႄႇဢဝ် S3

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇတင်ႈၵၢၼ် Secure Folder ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမီး Samsung Account ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းလင် Samsung’s instructions လႄႈ။

တီႈ ၾူင်း Galaxy ဢၼ်မႂ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ S10 လႄႈ Note 10 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းလူင်ႈၼႃႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇပၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ။ ၵူတ်ႇတူၺ်း app drawer ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၼႄႉၼွၼ်းပၼ်ဝႃႈ မၼ်းလူတ်ႇသႂ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီး ဢႅပ်ႉ Secure Folder ၼႆၸိုင် လုၵ်ႉတီႈ Play Store ဢမ်ႇၼၼ် Galaxy Store သေၵေႃႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇလႆႈယူႇ။

တီႈၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ ဢႅပ်ႉ Settging သေ ယဝ်ႉၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် Biometrics and Security > Secure Folder ။ တီႈၾူင်းမၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ တီႈသဵၼ်ႈၵၢၼ်မၼ်း တေၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ “Lock Screen and Security” ဢမ်ႇ “Security” ၸၵႂႃႇ။

ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ် တႃႇႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ ဢၶွင်ႉ Samsung ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႆႇမီးဝႆႉဢၼ်ႁဵတ်းယဝ်ႉမၼ်းၼႆ ႁဵတ်းယၢမ်းလဵဝ်လႄႈ။ ပေႃးမီးယဝ်ႉတႄႉ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇဢၶွင်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။

ပႂ်ႉပၼ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇ ၵေႃႇသၢင်ႈ Secure Folder လႄႈ။ တွၼ်ႈတႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေႁိုင်မွၵ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆမိတ်ႉၼိတ်ႉ။ ယဝ်ႉသေၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် လၢႆးၶတ်းၼႃႈၸေႃး တွၼ်ႈတႃႇ Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။ ဢိင်ၼိူဝ် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈ pattern, PIN ဢမ်ႇၼၼ် password ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၵေႃႈတေၸၢင်ႈ ပိုတ်ႇၸႂ်ႉလႆႈ fingerprint biometrics ဢၼ်ၽင်ပႃးမႃးၸွမ်း ၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉမိူၼ်ၼင်ႇ Android app တၢင်ႇဢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တူၺ်းႁႃ တူဝ်လတ်း ဢႅပ်ႉ Secure Folder တီႈၼႃႈၸေႃး ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ app drawer ၼၼ်ႉလႄႈ။

ဝၢႆးသေ Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈပိုတ်ႇၶီးၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆ လူဝ်ႇၶဝ်ႈတူၺ်းတီႈၼႂ်း ၵၢၼ်တင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵႂႃႇၼဵၵ်ႉတီႈ မဵတ်ႉသၢမ်မဵတ်ႉ ဢၼ်မီး တီႈ ၸဵင်ႇၶႂႃၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃး Secure Folder ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈၸူးလႆႈ Settings မၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉၵႃႈတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵုမ်းၵၢၼ် လွင်ႈႁူမ်ႇလူင်ႈ ဢႅပ်ႉ လႄႈ ၸၢင်ႈမႄးထတ်း လၢႆးၶတ်းသေႃးမၼ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်တင်ႈ တႃႇၶတ်းသေႃးႁင်းမၼ်း၊ ၵၢၼ်တင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ဢၶွင်ႉ လႄႈ ၶေႃႈပၼ်ၾၢင်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈမႄးသၢႆႇ ၽၢင်ႁၢင်ႈ လႄႈ ၸိုဝ်ႈ Secure Folder icon တီႈ App drawer ၼၼ်ႉ။

ဢဝ် Apps ထႅမ်သႂ်ႇၸူး Secure Folder

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် apps ထႅမ်သႂ်ႇၸူး တီႈၼႂ်း Secure Folder တွၼ်ႈတႃႇ ၼႄႉၼွၼ်းပၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ် version ဢႅပ်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈလီ ဢၼ်ပဵၼ် ပေႃးဢမ်ႇပိုတ်ႇ Folder လႆႈ​ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈ Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းတီႈ ၼဵၼ် “Add Apps” ၼၼ်ႉလႄႈ။ လုၵ်ႉၵႃႈတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈဢဝ် Apps ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉသႂ်ႇလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ Google’s Play Store ဢမ်ႇၼၼ် Samsung’s Galaxy Store သေၵေႃႈ သႂ်ႇၵႂႃႇလႆႈယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢဝ် app ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၾူင်းသေသႂ်ႇၼႆႉ မၼ်းတေထုတ်ႇဢႅပ်ႉဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်သေ သႂ်ႇသိမ်းပၼ်ၵႂႃႇထႅင်ႈႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။ တီႈၼႂ်း Secure Folder ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႄႈဢဝ် messaging app မိူၼ်ၼင်ႇ WhatsApp ဢမ်ႇၼၼ် Telegram ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇတင်း ဢၶွင်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ ႁူမ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွၵ်ႇၵႂႃႇတီႈၼႂ်း Secure Folder သေတႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပိုၼ်း လႄႈ cache ႁင်းဢႅပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းၵေႃႈ တေၵိုတ်းဝႆႉယူႇ။

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပႃးၼင်ႇ Web browsing။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇ Chrome ဝႆႉ တီႈၼႂ်း Secure Folder ၼႆ ၸိူဝ်းပဵၼ် history, logins လႄႈ bookmarks ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေသိမ်းဝႆႉပၼ် တီႈၼႂ်း Secure app ၊ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇ Incognito Mode.

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ Galaxy Store ဢမ်ႇၼၼ် Play Store သေ ထႅမ်သႂ်ႇ ဢႅပ်ႉၼႆၸိုင် မၼ်းၵူၺ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၼိူဝ် Secure Folder ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ မၼ်းတေဢမ်ႇသၢင်ႈတူဝ် သႂ်ႇတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆငဝ်ႈငႃႇမၼ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ပေႃးဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ် တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈမၢႆဢႅပ်ႉ ၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႉလၢႆႈတီႈ drawer ၼၼ်ႉ။

ၶၢႆႉဢဝ် Files သႂ်ႇၸူး Secure Folder

လိူဝ်သေလွင်ႈဢဝ်ဢႅပ်ႉသႂ်ႇသေဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈဢဝ် ၾၢႆႇၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ သႂ်ႇၶဝ်ႈလႆႈတီႈၼႂ်း Secure Folder ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းတေၸၢင်ႈ ႁဵတ်း လွၵ်းလၢႆးသွင်ဢၼ်။

လၢႆးဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ ၵႂႃႇၸူးတီႈ ဢႅပ်ႉ My Files ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် Gallery app ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း app drawer ၼၼ်ႉလႄႈ။ လိူၵ်ႈပၼ် ၾၢႆႇ လႄႈ ၾူဝ်ႇတႃႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈဢဝ်သႂ်ႇၼၼ်ႉ၊ တဵၵ်းဝႆႉပၼ်ႁိုင်ႁိုင်။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈပၼ် မဵတ်ႉသၢမ်မဵတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၶႂႃၽၢႆႇၼိူဝ်သေ လိူၵ်ႈပၼ် ဢၼ်ဝႃႈ “Move to Secure Folder.” ၼၼ်လႄႈ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေဢွၵ်ႇမႃးၼႄ lock screen တွၼ်ႈတႃႇ ၼႄႉၼွၼ်းတူဝ် ထႅင်ႈသေ ယဝ်ႉမၼ်းတေ ၶၢႆႉပၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ My Files လႄႈ Gallery App ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Secure Folder ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈၼႂ်း Secure Folder သေ ၼဵၵ်းပၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ၼဵၼ် “Add Files” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈ My Files ဢမ်ႇၼၼ် Images, Video, Audio ဢမ်ႇၼၼ် တီႈ Documents explorer။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈ ၾၢႆႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၾၢႆႇတင်းၼမ် သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် “Done” ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈ ၼႃႈၸေႃးသေၵေႃႈ ၶၢႆႉဢဝ်ၶဝ်သႂ်ႇၶဝ်ႈတီႈၼႂ်း Secure Folder လႆႈယူႇ။

ဢၼ်တေလႆႈမၢႆတွင်းဝႆႉတႄႉ ၾၢႆႇၸိူဝ်းဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ Secure Folder သေ လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ messaging apps ဢမ်ႇၼၼ် browsers ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ app ၸိူဝ်းမီးဝႆႉတီႈၼႂ်း folder ၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈၶၢႆႉဢဝ်ၾၢႆႇ ဢွၵ်ႇၸူး ၽၢႆႇၼွၵ်ႈ Secure Folder မိူၼ်ၵၼ်တင်းလၢႆးၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵႂႃႇတီႈ My Files ဢမ်ႇၼၼ် Galler ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း Secure Folder သေ လိူၵ်ႈပၼ် ၾၢႆႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် “Move out of Secure Folder” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။