လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

Sai Zom Tai
2 min read October 10, 2020

လွၵ်းႇလၢႆး လႅၵ်ႈ Icon ၼိူဝ် IOS 14 | Iphone, Ipad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ၼႆႉ ႁဝ်းတေလႅၵ်ႈ Icon လႄႈ ၸိုဝ်ႈ ဢႅပ်ႉႁဝ်းပဵၼ် လိၵ်ႈတႆးတူၺ်း။

- ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိူင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈပဵၼ် IOS 14 ။

- ၵႂႃႇႁႃ ႁၢင်ႈၽၢင်ဢၼ် ႁဝ်းၶႂ်ႉ သႂ်ၼႂ်း images.google.com ။ပေႃးႁၼ်ဢၼ်ထုၵ်ႇၸႂ်ယဝ်ႉ ဢဝ်သႂ်ႇၼႂ်းၶိူင်ႈ တဵၵ်းဝႆႉၼိူဝ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သေလိူၵ်ႈ "Add to Photos"။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေၵႂႃႇယူႇၼႂ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႂ်းၶိူင်ႈႁဝ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

- ၸႂ်ႉ Shortcut App သေ လႅၵ်ႈ။ တေလႆႈဢူၼ်းသႂ်ႇ App "Icon Themer" တႃႇ Shortcut App ထႅင်ႈ။

တႃႇတေဢဝ် Icon Themer တဵၵ်းတီႈၼႆႈ https://routinehub.co/download/21172/ ၸၼ်လူင်းထိုင် တႂ်ႈသူတ်းသူတ်း "Add Untrusted Shortcut"။

"ပေႃးၶိူင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတဵၵ်း "Add Untrusted Shortcut" / ဢမ်ႇၸၢင်ႈဢူၼ်းသႂ်ႇၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈ Settings >> Shortcut >> ပိုတ်ႇပၼ် Allow Untrusted Shortcuts

ပေႃးပိုတ်ႇဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၶိုၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇ Shortcut App သေ လူဝ်ႇပိုတ်ႇ App သေဢၼ်ဢၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉၶိုၼ်းၵႂႃႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း"

ဝၢႆးဢူၼ်း "Icon Themer" ယဝ်ႉ ပိုတ်ႇ

တေၸႂ်ႉလိူၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း "Search in App Store" ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း Facebook App လႄႈ တေႁႃ Facebook /လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တင်းၼိူဝ်သူတ်း

ယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ တေလိူၵ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ/Icon ဢၼ်ႁဝ်းၸၼ်လူင်းဝႆႉမိူဝ်ႈၵႆႈ။

ၵမ်းၼႆႉ တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႉပၼ်

တဵၵ်း "Done"

ၵမ်းၼႆႉ တေပိုတ်ႇမႃး Safari တႃႇ ၸၼ်လူင်း Profile

တဵၵ်း Allow ယဝ်ႉ Close ၶိုၼ်းတဵၵ်းပၼ် Click here တႃႇၶဝ်ႈၸူးၼႂ်း Settings တဵၵ်း Install ပေႃႉသႂ်ႇမၢႆလပ်ႉ ၶိူင်ႈယဝ်ႉ တဵၵ်း Install

ၵမ်းၼႆႉ ၼိူဝ်ၼႃႈၶိူင်ႈ တေလႆႈႁၼ် ဢၼ်ႁဝ်း ႁဵတ်းဝႆႉယဝ်ႉၶႃႈ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

April 13, 2024

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပိုတ်ႇ Microsoft Word ၼႆၸိုင် ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းပဵၼ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ မၼ်းသေ ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉ ၵႆႉလေႇပဵၼ် Myanmar Text လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးပိုတ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Microsoft Word ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

April 13, 2024