Pangram လိၵ်ႈတႆး

တႃႇတေလႅၼ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉ ယမ်ယမ် ပွတ်းပွတ်း ဝႃႈ The quick brown fox jumps over the lazy dog ၼႆ ပႃးၸွတ်ႇၵူႈတူဝ် တင်းသဵင်ႈ။

SAI MAWN KHAM
3 min read September 25, 2020

တႃႇတေလႅၼ်ႇလွၵ်းမိုဝ်း လႄႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢႅင်းၵလဵတ်ႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉ ယမ်ယမ် ပွတ်းပွတ်း ဝႃႈ

The quick brown fox jumps over the lazy dog ၼႆ ပႃးၸွတ်ႇၵူႈတူဝ် တင်းသဵင်ႈ။

ဢၼ်ၼႆႉ ဢႅင်းၵလဵတ်ႈၶဝ်တႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ Pengram ၼႆသေ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ လူဝ်ႇၶဝ်ႈပႃး ၵူႈတူဝ်

ႁႂ်ႈထႅဝ်လိၵ်ႈပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တႃႇ Unicode ၵူႈတူဝ် တေႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႂ်းပရူဝ်ႇၶရမ်ႇၼၼ်ႉ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ တႅမ်ႈဝႃႈ

“သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယု၀ဍ္ဎန

ဆေးညွှန်းစာကို ဇလွန်စျေးဘေး ဗာဒံပင်ထက်

အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်" ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

တႃႇဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈ Unicode တႆးသေ ႁဵတ်းပဵၼ် Pengram တႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၸုမ်း SIIT

Shan Institute of Information Technology တုၵ်းယွၼ်းမႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီး တႃႇတေၸၢမ်း ပရူဝ်ႇၵရမ်ႇၼႆလႄႈ

ႁဝ်း ၸဝ်ႈသုၶမ်း ၸင်ႇလႆႈၸၢမ်း တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ် သွင်ႁူဝ်

(1) တႃႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး လႄႈ သရတင်းသဵင်ႈ

(2) တႃႇ တူဝ်ပႃႇလိတႆးလႄႈ သရတင်းသဵင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇတီႈတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

(တႃႇတေတႅမ်ႈ Pengram လိၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈပႃး တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈတႆး တူဝ်ပႃႇလိတႆးတင်းသဵင်ႈ ဢိၵ်ႇ ဢႃပွတ်း ဢႃယၢဝ်း

ၶျႃးပွတ်း ၶျႃးယၢဝ်း တူၼ်းသဵင် တၢင်ႇ တၢင်ႇၶၢတ်ႈၵႅၼ် ဢေတၢင်ႇ ဢႄတၢင်ႇ ဢေသႂ်ႇ ဢႄသႂ်ႇ ၵၢႆႇၶိုၼ်း တိုတ်ႉၼိုင်ႈ

တိုတ်ႉသွင် ႁွပ်ႇ လဵပ်ႈ ၵႂၢႆႉ ႁွႆႈ ၵၢင်းၵိင်း ၸမ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈမီးတီႈပွင်ႇယဝ်ႉ၊

သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈလႂ် ၽႂ် ဝူၼ်ႉလႆႈ ထုၵ်ႇသေၼႆႉ ပွတ်းသေၼႆႉ ၶႅမ်ႉသေၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းလီယဝ်ႉ၊ သႂ်ႇ ႁဝ်းဢွၼ်ႇၵၼ် ထွမ်ႇတူၺ်းၵွၼ်ႇ)

ၼႆႉပဵၼ် တႃႇၽိုၵ်း တူဝ်လိၵ်ႈတႆးဢေႃႈ

(1) ပေႃးၶႂ်ႈၵျၶႅၼ်ႇၵႂႃႇၸိုင် တေလႆႈႁွင်ႉသြႃႇလီရဵၼ်းႁူႉသွၼ်ၽိုၵ်း

ၺႃးမိူဝ်ႈၾႃႉပၢင်ႇ ၸၢႆးသၢင်ႇလႄႈ ယိင်းဢိူၺ်ႉပေၼိုၵ်း

သိူဝ်းၵျေႃႇတိုၵ်းထႃႈ ၸံလႄႈတင်းၵႆၼၼ်ႉသႃႊ။

ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် တႃႇၽိုၵ်း ပႃႇလိတႆး တူဝ်မူၼ်းဢေႃႈ

(2) မိူဝ်ႈၼႆႉ ၽွင်းသင်ႇꧠႃႇရတၼႃႇ ႁေႃးတဵတ်ႈပꩦ်ႉꩧၢၼ်းတြႃး

ၺႃးၸဝ်ႈၻႃႇၼ​ေꧤႃးၷ ၿလ ꩩၼ ႁႅင်းယႂ်ႇၼံထႃး

ၷုꧣပူႇꩡႃႇ ဢႃႇယုဝꩨ်ႉꩩၼလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ၸေးပႃး

ၾီလူးၵျေႃႇဢႃႇꩮႃႇဝၵ ၸိုင်ႈမꧡ်ꧢိမ လႆႈႁုၵႂႃႇၵျႃႉၼႃႇ ပေႃးႁွင်ႉသႃႇထုသၢမ်ၶႃးယဝ်ႉသႃႊ။

ပေႃးဝႃး ၶႂ်ႈၽိုၵ်းၼဵၵ်း ၶႂ်ႈၽိုၵ်းပေႃႉ တူဝ်လိၵ်ႈတႆး တီႈၼိူဝ်ၶီးၿူတ်ႉ တီႈၶွမ်,ပိဝ်ႇတႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင်

ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉႁေလႄႈ ၽိုၵ်းပေႃႉၵႂႃႇၼႆၵေႃႈ လွၵ်းမၼ်း ပႃးမူတ်း ၵူႈလွၵ်းယဝ်ႉၼႆဢေႃႈ။

(ၽိုၼ်ငဝ်ႈတိုၼ်း Pangram လိၵ်ႈတႆး ဢိၵ်ႇတင်း ႁွႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁဝ်းၶႃႈဢေႃႈ)

-

(ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်)

တွၼ်ႈတႃႇ တူင်ႇဝိူင်း IT တႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶိုတ်းၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵမ်ႉထွၵ်ႈပၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇသေဢမ်ႇၵႃး မိူၼ်ၼင်ႇ Pangram တႆးႁဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႉဝူၼ်ႉသေ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈထုတ်ႇဢဝ်တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ၾဵတ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းမႃးသေ လႆႈၶိုၼ်း share ပၼ်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၼႆယူႇၶႃႈ။