ၸႂ်ႉ Quick Look ဢၼ်မီး တီႈ Mac ၼၼ်ႉသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း ၾၢႆႇလႄႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

Quick Look ဢၼ်မီးတီႈ Mac ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆႇသေ တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၾၢႆႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ macOS Mojave လႄႈ ဢၼ်သုင်သေၼၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ Quick Look သေ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပိုတ်ႇ third-party app သင်ႁေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ ၾၢႆႇ ယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
5 min read September 20, 2020

Quick Look ဢၼ်မီးတီႈ Mac ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပိုတ်ႇၾၢႆႇသေ တူၺ်းလူင်ႈၼႃႈ ၾၢႆႇ လႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ macOS Mojave လႄႈ ဢၼ်သုင်သေၼၼ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ Quick Look သေ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပိုတ်ႇ third-party app သင်ႁေၵေႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ မႄးထတ်းလႆႈ ၾၢႆႇ ယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် မႄးထတ်း လႄႈ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ PDFs

ၸိူဝ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်း ၵၢၼ်မႄးထတ်း တီႈလူင်ႈၼႃႈတူၺ်း လႄႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၸႂ်ႉလႆႈတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Quick Look ၼၼ်ႉလႆႈၵမ်းလဵဝ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႆႉမၼ်းပွင်ႇဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ၵႅတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ပၼ်ႇပိၼ်ႈ လႄႈ ဢဝ်တူဝ်လိၵ်ႈသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသႂ်ႇတီႈ ၸၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၼႆႉ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပိုတ်ႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈၼႂ်း Preview ယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ PDFs ၵေႃႈ လၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ။

တႄႇပိုတ်ႇ Finder app (file explorer) သေ ၸီႉႁႃဢွင်ႈတီႈ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် PDF လႄႈ။ ပေႃးဝႃႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတီႈၼိူဝ် ၼႃႈၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ်လႄႈ။ ဝၢႆးသေလိူၵ်ႈဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် PDF ယဝ်ႉၸိုင်ႈ ၼဵၵ်းပၼ် Space bar သေ ပိုတ်ႇပၼ် Quick Look လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ဝိၼ်းတူဝ်း Quick Look တေပိုတ်ႇမႃးပႃႈၼိူဝ်ပၼ်တင်းသဵင်ႈယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈၽိတ်းသေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းႁူၼ်လင်လႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် ဢမ်ႇၶႂ်ႈမႄးထတ်းလႄႈသင်ၼႆ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် “Esc” လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၼဵၼ်သွင်ဢၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းၶၢင်ႈ ၼဵၼ် “Open with Preview” ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၼ် “ပၼ်ႇတူင်ႇ” ယဝ်ႉ။ ပေႃးၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၼိူဝ်ၼဵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢဝ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်ႇပၼ် 90 တီႇၵရီႇ (ပၼ်ၵႂႃႇၽၢႆႇသၢႆႉ) ၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ မူၼ်ႉမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢၼ်ၽၢႆႇမၼ်း ၽိတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ။

ဢၼ်ဢိူမ်ႈၸပ်းၵၼ်တင်းဢၼ်ၼၼ်ႉၸမ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ် “Markup” ယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈၼိူဝ်ဢၼ်ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးတီႈၼိူဝ်မၼ်းယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵေႃႉယၢမ်ႈၸႂ်ႉ Preview app မႃးၼႆၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေတူၺ်း လွင်ႈလိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၵၢၼ်မႄးထတ်းၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။

တႄႇဢဝ် ၽၢႆႇသၢႆႉၵႂႃႇၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် Sketch, Draw, Shapes, Text, Highlight, Sign, Shape Style, Border Color, Fill Color, Text Style, Rotate Right, Rotate Left, လႄႈ ၼဵၼ် Crop ယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ တတ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Crop” ၼၼ်ႉသေ ၸႂ်ႉဢၼ်ပဵၼ် ၵမ်မိုဝ်းသေ ယွၼ်ႇယွမ်း သႅၼ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိမ်သႂ်ႇ လၢႆးမိုဝ်း တီႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈ PDF ၼၼ်ႉၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႈတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Sign” ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လိူၵ်ႈပၼ် လၢႆးမိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်သိမ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇထႅမ်သႂ်ႇ ႁၢင်ႈပိုၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁၢင်ႈတိူၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “ Shape” သေ လိူၵ်ႈပဵၼ် ႁၢင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵၢၼ်ယွၼ်ႇတူၵ်းၼၼ်ႉလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼိူဝ် “Shape Style” သေၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶွပ်ႇမၼ်း ၼႃ ႁိုဝ် မၢင် ၼႆၵေႃႈလႆႈ။ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႈတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Border Color” သေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ သီ ၶွပ်ႇႁၢင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈ လွင်ႈမႄးထတ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉၸိုင်ႈ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ်တီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Done” ၼၼ်ႉလႄႈ။

လွင်ႈမႄးထတ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းမႃးတင်းသဵင်ႈၼႆႉ တေၵႂႃႇသိမ်းပၼ်ၸူး ၶႅပ်းႁၢင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် PDF ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် Quick Look ၵေႃႈ တေဢိုတ်းၵႂႃႇသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၶိုၼ်းၽႅဝ်ႇၵႂႃႇတီႈ ဝိၼ်းတူဝ်း Finder ဢမ်ႇၼၼ် Desktop ယဝ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်း တတ်း ငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ ပၼ်ႇပိၼ်ႈ ငဝ်ႈတူင်ႉ

Quick Look ဢၼ်မီးတီႈ macOS ၼႆႉ မၼ်းၶဝ်ႈပႃး လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ တတ်းငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ ပၼ်ႇပိၼ်ႈငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၶူၼ်ႉႁႃ ငဝ်းတူင်ႉ တီႈၼႂ်း Finder သေ ၼဵၵ်းပၼ် Space bar လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် တီႈၼိူဝ်ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈဢၼ်မီးၽၢႆႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈသွင်ဢၼ် ဢၼ်မီးႁိမ်းႁၢင်ႈ ၼဵၼ်တႃႇပိုတ်ႇငဝ်းတူင်ႉတင်း app ပိူင်ၵႅဝ်ႈၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၼဵၼ် “Rotate” သေ မၼ်းတေႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈပၼ်ႇပိၼ်ႈငဝ်းတူင်ႉလႆႈ 90 တီႇၵရီႇ (ပၼ်ႇၸူးၽၢႆႇသၢႆႉ)ၵမ်းလဵဝ်။ ဢၼ်ပဵၼ် ၼဵၼ်ထူၼ်ႈသွင်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ၼဵၼ် “Trim” ဢၼ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈမႄးထတ်း ငဝ်းတူင်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ် video timeline လႄႈ scrubber တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈ ဝိၼ်းတူဝ်း တေလႆႈႁၼ်ပႃး ၵမ်မိုဝ်းသီလိူင်သွင်ဢၼ် တီႈၸဵင်ႇ Timeline သွင်ၽၢႆႇၼၼ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ်ၵမ်မိုဝ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇသၢႆႉမိုဝ်းၼၼ်ႉသေ ထေႃၸူးတီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈတႄႇငဝ်းတူင်ႉၼၼ်ႉလႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇၽၢႆႇၶႂႃၵေႃႈ ႁဵတ်းၼင်ႇလၢႆးၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼဵၵ်းဢဝ်ၵမ်မိုဝ်းသေ ထေႃၸူးၽၢႆႇသၢႆႉ တေႃႇထိုင်တီႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈငဝ်းတူင်ႉသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၽိတ်းၺႃးသေ ၶႂ်ႈၶိုၼ်းႁူၼ်လင်ၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼဵၼ် “Revert” ၼၼ်ႉလႄႈ။

ယၢမ်းလဵဝ်၊ ၼဵၵ်းသႂ်ႇတီႈ “Done” ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဢၼ်ပဵၼ် ပွတ်းတွၼ်ႈ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၼွၵ်ႈ ၵမ်မိုဝ်းသီလိူင်ၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇထွၼ်ပႅတ်ႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ငဝ်းတူင်ႉၼႆႉ တေထုၵ်ႇတတ်းပၼ် တီႈတႄႇဢၼ်မႂ်ႇလႄႈ တီႈသုတ်းဢၼ်မႂ်ႇယဝ်ႉ။

ပေႃးဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈတိူဝ်းႁဵတ်းလွင်ႈမႄးထတ်း ငဝ်းတူင်ႉ ဢၼ်မီးတိူဝ်းၼမ်သေၼႆႉၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ QuickTime app ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် Mac ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

July 24, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

July 24, 2024