ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိုတ်းၶွမ်း တီႈ Windows 10

လွင်ႈၸႂ်ႉ Command Prompt သေ ဢိုတ်း ၶွမ်း Windows 10 ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈတင်းၼမ်သေ မၼ်းတိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈလိူဝ်သေ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ Shutdown ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Start ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် Power ဢၼ်မီးတီႈ ၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ တေၼႄပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
2 min read September 8, 2020

လွင်ႈၸႂ်ႉ Command Prompt သေ ဢိုတ်း ၶွမ်း Windows 10 ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈတင်းၼမ်သေ မၼ်းတိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈလိူဝ်သေ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ Shutdown ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Start ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် Power ဢၼ်မီးတီႈ ၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ တေၼႄပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

Shut Down Your PC Using the Command Prompt

ၼဵၵ်းပၼ် Windows + R တေ တႄႇပိုတ်ႇပၼ် ဝိၼ်းတူဝ်း Run ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၵႃႈတီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇ "cmd" တီႈၼႂ်း လွၵ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ် "OK" လႄႈ။

ပေႃးၼၼ် Command Prompt တေပိုတ်ႇမႃးသေ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် shutdown /s

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်းပၼ် Enter ၼႆ လိၵ်ႈပွတ်းဢွၼ်ႇ တေဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉၸွမ်းဝႃႈ Windows ၼႆႉ တေဢိုတ်းပႅတ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဢမ်ႇလိူဝ် ၼိုင်ႈမိတ်ႉၼိတ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈပၼ် ၼဵၼ် "Close" ၊ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေ ဢမ်ႇၵႂႃႇယႃႉၵဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်တေဢိုတ်းၶွမ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။

တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းတႄႉ မီးၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈမိတ်ႉၼိတ်ႉၼၼ်ႉ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢိုတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိူဝ်းလႆႈၸႂ်ၼႆ မၼ်းမီလွၵ်းလၢႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တႃႇ တႄႇၶိုၼ်းၶွမ်း။

Restart Your PC Using the Command Prompt

ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈ တႄႇၶိုၼ်း ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၶႂ်ႈငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း လွင်ႈဢိုတ်းၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းတေလႆႈၸႂ်ႉ Command ပိူင်ႈပႅၵ်ႇဢိတ်းဢွတ်း ၵႃႈတီႈၼႂ်း Command Prompt ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းပၼ် Windows + R သေ ပိုတ်ႇ ဝိၼ်းတူဝ်း Run သေ ပေႃႉသႂ်ႇ "cmd" ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် "OK" သေ ပိုတ်ႇ Command Prompt လႄႈ။ တီႈၼႂ်း Command Prompt ၼၼ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် shutdown /r ၼႆလႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် Enter လႄႈ။ ပေႃးၼၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း မိတ်ႉၼိတ်ႉၼႆႉ ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေတႄႇၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈပႅၵ်ႇၵၼ်သွင်ဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢိုတ်းၶွမ်းလႄႈ တႄႇပိုတ်ႇၶွမ်း တီႈ ၶွမ်း Windows ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ်တူၺ်း သဵၼ်ႈမၢႆတဵမ်ထူၼ်ႈ ႁင်း ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ လွင်ႈဢိုတ်းၶွမ်းၼၼၼ်ႉ ပေႃႉ shutdown /? သႂ်ႇတီႈၼႂ်း Command Prompt သေ ၼဵၵ်းပၼ် Enter လႄႈ။ ပေႃးၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ၼဵၼ်လၢႆႈ လႄႈ လွင်ႈမၼ်းၼၼ်ႉ တေဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ်ယူႇ။

Related Articles

လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ Ubuntu

လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ Ubuntu

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ တေ​ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ​ဢူးပုၼ်းတု ၼႆ မၼ်းမီး လွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်​ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ​ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၶႂ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးတႃႇ​ဢဝ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၸူး ၶွမ်း Linux ၸဝ်ႈၵဝ်ၼၼ်ႉ ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းၸိူဝ်း တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢဝ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸွမ်း ၽွင်းတႄႇၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် ဢူးပုၼ်းတု ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024