ၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈ ၼႃႈၸေႃး iPhone သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇ Screenshot

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ iOS 14 ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းၸမ်ႈသေၵေႃႈ ထႆႇဢဝ် ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး screenshot လႆႈသေ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ Back Tap ၼႆသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း configure တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းႁိုဝ် တင်ႈၵၢၼ် မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။ Back Tap ႁဵတ်းႁိုဝ်

SAI MAWN KHAM
3 min read September 23, 2020

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉဝႆႉ iOS 14 ဢမ်ႇၼၼ် ဝၢႆးလင်ၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၼဵၵ်းၸမ်ႈသေၵေႃႈ ထႆႇဢဝ် ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး screenshot လႆႈသေ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ Back Tap ၼႆသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း configure တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။ ဢၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းႁိုဝ် တင်ႈၵၢၼ် မၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

Back Tap ႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်?

Back Tap ဢၼ်ထုၵ်ႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တီႈ iOS 14 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸႂ် accelerometer တီႈ iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႃႇတုမ်ႉႁၼ် သင်ၸိူဝ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈၽၢႆႇလင် ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ပိုတ်ႇၵၢၼ်ၼႄႉၼွၼ်း တီႈၼႂ်း iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း ၵၢၼ်တင်ႈ (Settings) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်း configure တေၼဵၵ်း သွင်ၵမ်းႁိုဝ် သၢမ်ၵမ်း။

ၼဵၵ်းၸမ်ႈသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇ Screenshot တီႈ iPhone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

ၽိင်ႈတိုၼ်းမၼ်းတႄႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈထႆႇၼႃႈၸေႃး တီႈ iPhone ၼႆ လႆႈၸႂ်ႉၼဵၼ်လေႃး သွင်ဢၼ်သေ ထႆႇဢဝ် Screenshot ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၼဵၵ်းၼဵၼ် သွင်ဢၼ် ႁူမ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵႆႉလႄႇၼဵၵ်းၽိတ်းသေ ဢဝ် ၼႃႈၸေႃး iPhone ပဵၼ် Lock ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ဢၼ် ၶဵင်ႇသဵင်မၼ်း။ ပေႃးၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတႄႉ တေၸၢင်ႈထႆႇဢဝ်ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃးလႆႈ ၽႂ်းၽႂ်းသေ ၵူၺ်းလိူဝ်ႇ ၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ် သွင်ၵမ်း ႁိုဝ် သၢမ်ၵမ်းၵူၺ်း။

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼဵၵ်း ႁၢင်ႈၸၢၵ်ႈၶဵဝ်ႈမႃႉ “Gear” icon သေ ပိုတ်ႇ “Settings” ။ ႁၢင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ် တေၸၢင်ႈႁၼ် လႆႈ တီႈၼႃႈၸေႃးႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈၼႂ်း Settings ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ်တီႈ “Accessibility”

ထႅင်ႈၼႃႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ်တီႈ “Touch”

တီႈ ၼႃႈ “Touch Settings” ၼၼ်ႉ လေႃလူင်း တေႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးႁၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ “Back Tap” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းၸမ်ႈပၼ်မၼ်းလႄႈ။

တီႈၼႂ်း ၵၢၼ်တင်ႈ “Back Tap” ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ လိူၵ်ႈတႃႇ ၼႄႉပၼ် လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် screenshot ဝႃႈ တေၸမ်ႈသွင်ၵမ်း (“Double Tap”) ဢမ်ႇၼၼ် ၸမ်ႈသၢမ်ၵမ်း (“Triple Tap”) ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ လိူၵ်ႈဢဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၸႂ်လႄႈ။

တီႈၼႂ်းသဵၼ်ႈၵၢၼ်ယွၼ်ႇလူင်းၼၼ်ႉ လေႃလူင်းသဵၼ်ႈမၢႆ တေႃႇထိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်တီႈ “Screenshot” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ်မၼ်းလႄႈ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းႁူၼ်လင်သဵၼ်ႈၵၢၼ်သေ ၼႄႉၼွၼ်းပၼ် လွင်ႈသိမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈမႃး ၼၼ်ႉလႄႈ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇတီႈၼႂ်း Settings လႆႈယဝ်ႉ။

ပေႃးထႅင်တၢင်ႇပွၵ်ႈမႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸမ်ႈသွင်ၵမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸမ်ႈသၢမ်ၵမ်း (ဢိင်ၼိူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ) သေ iOS တေထုတ်ႇဢဝ် ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး iPhone တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၽႅဝ်ဝႆႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉသေ သိမ်းပဵၼ် ၾၢႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈပၼ်ယဝ်ႉ။ Screenshot ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇထႆဢဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၵႂႃႇသိမႂ်းပၼ်တီႈၼႂ်း Photo album သေ ဝၢႆးၼႆႉမႃး ၸၢင်ႈၶိုၼ်းတူၺ်းလႆႈတီႈၼႂ်း Photos app လႆႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈမူၼ်ႈၸႂ်သေၵမ်း!

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

July 24, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

July 24, 2024