Signal ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၸႂ်ႉ

Signal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇ မႅၵ်ႉသဵတ်ႉဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼႆႉတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, လႄႈ SMS ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တႃႇလႅၵ်ႈၸႂ်ႉ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
9 min read January 13, 2021

Signal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇ မႅၵ်ႉသဵတ်ႉဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼႆႉတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, လႄႈ SMS ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တႃႇလႅၵ်ႈၸႂ်ႉ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်လႄႈ Signal ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း

Signal ၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႈဢဝ်ၸႂ်ႉလႆႈတွၼ်ႈတႃႇ Android, iPhone, လႄႈ iPad ယူႇ။ Signal တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတီႈ desktop ၸိူဝ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ Windows, Mac လႄႈ Linux ၵေႃႈ မီးဝႆႉယူႇၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈမီး မၢႆၾူင်းဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇပၼ်ၵႃႈပၼ်ႁူဝ်သင်။

တူဝ်ထူပ်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Signal ၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တင်း WhatsApp, Facebook Messenger လႄႈ ဢႅပ်ႉၶျႅတ်ႉတၢင်ႇၸိူဝ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၼ်းပဵၼ် ဢႅပ်ႉမႅၵ်ႉသဵတ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇလႆႈ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ၊ ၸုမ်း၊ သတိၵ်ႇၵႃႇ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ သူင်ႇၾၢႆႇ၊ ႁွင်ႉတင်းသဵင် လႄႈ ႁွင်ႉႁၼ်ႁၢင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁဵတ်းၸုမ်းၶျႅတ်ႉ တေႃႇထိုင် ၵူၼ်း 1000 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ပဵၼ် group call ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁွင်ႉလႆႈထိုင် ၵူၼ်းပႅတ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ။

Signal ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွမ်ႇပၼီႇပၢႆးထႅၵ်ႉ ဢၼ်ယႂ်ႇဢၼ်လူင်ၵေႃႉပိူင်ႇ။ မၼ်းလုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမုင်ႈမွင်း ၼမ်ႉမျၢတ်ႈၼမ်ႉတွၼ်းငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၶူင်သၢင်ႈဝႆႉသေ ၵူၺ်းဢဝ် ငိုၼ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ လူႇတၢၼ်းမႃး ႁဵတ်းပဵၼ် ငိုၼ်းၵွင်ၵၢင်ယဝ်ႉ။ ဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၶွင် Signal ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇႁႃငိုၼ်း။ Signal ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵပ်းႁွမ်ၶေႃႈမုၼ်းတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းတေဢမ်ႇၼႄပၼ် လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ။

Signal ၼႆႉ ႁၢင်ႈၽၢင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း ပဵၼ်ဢၼ်ၸမ်ၸႂ်ငၢႆႈဝႆႉတႄႉတႄႉသေ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈဝႆႉယူႇတႄႉတႄႉ။ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် တီႈ Signal ၼၼ်ႉ မၼ်းသိူင်ႇငိူၼ်ႈပၼ် ပၢႆတေႃႇပၢႆယဝ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈ တေႃႈၸဝ်ႈၶွင် Signal ယင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပႂ်ႉတူၺ်းလႆႈ လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶဝ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းလၢတ်ႈတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼႂ်း လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ။

Signal ၼႆႉ ပဵၼ် open-source တင်းပုတ်းတင်းတႅင်ႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် source code တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ် client app လႄႈ သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ် သႃႇပႃႇၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈဢဝ်လႆႈတီႈ GitHub ယူႇ။

Signal ၼႆႉ ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈ ယွၼ်ႉသင်လႄႈ မၼ်းႁူမ်ႈလူမ်ႈလီ လႄႈ မၼ်းပဵၼ်သုၼ်ႇတူဝ်လဵဝ်လီ

Eliseu Geisler/Shutterstock.com

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ Signal ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး လွင်ႈသူင်ႇမဵၵ်ႉသဵတ်ႉ ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ၊ မဵၵ်ႉသဵတ်ႉၸုမ်း၊ သူင်ႇၾၢႆႇ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁွင်ႉတင်းသဵင်၊ ႁွင်ႉႁၼ်ႁၢင်ႈ သေ တင်းသဵင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် သိူင်ႇငိုၼ်ႈဝႆႉလၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း တေၸၢင်ႈႁၼ်ၶဝ်လႆႈ။ လွင်ႈသိူင်ႇငိုၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဝႆႉတီႈ ၶိူင်ႈဢၼ်လႂ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တေႃႇၼင်ႇ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇ ဢၼ်သၢင်ႈ Signal ပၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶႂ်ႈတူၺ်း မဵၵ်ႉသဵတ်ႉၼႆ​သေတႃႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸၢင်ႈႁၼ်လႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ Signal ၼႆႉ မၼ်းသၢင်ႈဝႆႉ သၢႆတၢင်းသိူင်ႇငိုၼ်ႈ ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်တႄႉတႄႉတင်း ဢႅပ်ႉသူင်ႇမဵၵ်ႉသဵတ်ႉ ဢၼ်ယၢမ်ႈႁၼ်ယူႇတႃႇသေႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း Facebook ၼႆႉ ၶဝ်တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၼႂ်း Facebook Messenger ၼၼ်ႉ။ ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် လၢတ်ႈဝႃႈတႄႉ ၶဝ်တေဢမ်ႇဢဝ်လွင်ႈလမ်းၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆသေတႃႉ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃးၵေႃႈ တေဢမ်ႇဢၢၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႄႇ။

ၸႂ်ႈယဝ်ႉ။ messenger မၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်သူင်ႇမဵၵ်ႉသဵတ်ႉဢၼ်သိူင်ႇငိူၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ဝႆႉပၼ် ၼင်ႇ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ Signal ၼႆႉတႄႉ တိုၼ်းဝႃႈ သိူင်ႇငိူၼ်ႈဝႆႉတႃႇသေ ၼင်ႇပိူင်ၵႅဝ်ႈယဝ်ႉ။ Signal ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈယႃႉပႅတ်ႈမဵၵ်ႉသဵတ်ႉႁင်းတူဝ် self-destructing (disappearing) messages ပေႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းမွတ်ႇပႅတ်ႈၵႂႃႇႁင်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Facebook Messenger ၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်း လွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တင်းၼမ်တင်းလၢႆယဝ်ႉ။ ၶွမ်ႇပၼီႇၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ၵဵပ်းႁွမ် ၶေႃႈမုၼ်းတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ Signal တႄႉ ဢမ်ႇႁဵတ်း။

ႁူမ်ႈဝႃႈ Signal ၼႆႉ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆသေတႃႉ ၽၢႆႇၶွမ်ႇပၼီႇၼႆႉ တိုၼ်းဝႃႈ ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ Signal။ ဢၼ် Signal ၸၢင်ႈႁူႉလႆႈတႄႉ ပဵၼ် မၢႆၾူင်းဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ဝၼ်းထိ ဢၼ်ၵွင်ႉသိုပ်ႇမႃးလိုၼ်းသုတ်း လႄႈ ၶၢဝ်းယမၢ်း ဢၼ်သၢင်ႈ ဢၶွင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼိူင်းၵၼ်တူၺ်းၸိုင် Facebook ၼႆႉ ၸၢင်ႈႁူႉလႆႈ ၸိုဝ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ၸၢင်ႈႁူႉလႆႈၸွမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢတ်ႈမႃးတီႈ Facebook Messenger၊ သဵၼ်ႈမၢႆ ဢွင်ႈတီႈၼႃႈလိၼ် တီႈဢၼ်.ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈတင်းၼမ်။

ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢႅပ်ႉ Signal ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ - မိူၼ်ၼင်ႇ မဵၵ်ႉသဵတ်ႉ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ၾၢႆႇ လႄႈ တၢင်ႇၸိူဝ်းတၢင်ႇလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းသိမ်းဝႆႉပၼ် တီႈၼႂ်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ ၶၢႆႉဢဝ် ၶေႃႈမုၼ်းတေႃႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈတၢင်ႇဢၼ်။

ႁဵတ်းသင်လႄႈ Signal ၵိုင်ႉၵၢၼ် လိုဝ်းလင်မႃး?

ဢၼ်ပဵၼ် လွင်ႈသိူင်ႇငိူၼ်ႈ ပၢႆတေႃႇပၢႆ ႁင်း Singal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ယႂ်ႇလူင်လၢင်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းတင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉ Signal ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈတႄႇ ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တႄႇဢဝ် Elon Musk တေႃႇ Twitter CEO Jack Dorsey ၶဝ်လႆႈ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်သေ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ၽဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ သဵၼ်ႈၸိၵ်း Apple လႄႈ Google’s app store ယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ Signal ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး - မၼ်းၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး ပီ 2013။ မၼ်းၼႆႉ ပဵၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄးရ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵူၼ်းၵမ်ႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် လႄႈ ၽူႈတူင်ႉတိုၼ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉၶဝ် ၸႂ်ႉမႃးယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉၵေႃႈ Edward Snowden ၼႆႉ လႆႈၵမ်ႉထႅမ် Signal မႃးယဝ်ႉ။

တႄႇ ႁူဝ်ပီ 2021 မႃး Signal ၼႆႉ လႆႈၽဵဝ်ၼိူဝ် သၢႆတၢင်းလွင်ႈႁၢပ်ႉၶၢမ်ႇ ဢၼ်သဵၼ်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ WhatsApp ၼႆႉ မၼ်းၶိုၼ်းမႄး ပိူင်ၵၢၼ်ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႃႇၽႄၸႂ်ႉ ၶေႃႈမုၼ်းတင်းၼမ် တင်း ၾဵတ်ႉပုၵ်ႉၶ် လႄႈ ၵူၼ်းတင်ၼမ်ၼႆႉ ၶႂ်ႈဢဝ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ် ဢွၵ်ႇတီႈ လွင်ႈတူၺ်း လႄႈ လွင်ႈႁွပ်ႇဝႆႉ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈလွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ဢၼ် Mark Zuckerberg ၸၢင်ႈႁဵတ်းၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

Signal ၼႆႉ ဢဝ်တင်းမၢႆၾူင်းသေ ၼႄႉၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၼိူဝ် Signal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ်သေတႃႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်းလပ်ႉၸိုဝ်ႈဝႆႉ။ တႃႇတေသၢႆးဢၢပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉ Signal ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလူဝ်ႇမီး မၢႆၾူင်းၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။ တႃႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းသေၵေႃႉၵေႃႉ တီႈၼိူဝ် Signal ၼႆႉ မၢႆၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် တူဝ်ၼႄႉၼွၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈၼိူဝ် Signal ယဝ်ႉ။

ၼႆႉတႄႉ ယွၼ်ႉႁဵတ်းဝႆႉ တီႇသၢႆးမၼ်း - Signal ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းတီႇသၢႆးဝႆႉ တႃႇတႅၼ်းတၢင် SMS ယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သၢႆးဢၢပ်ႉတႃႇ Signal သေ ဢူၼ်းသႂ်ႇ ဢႅပ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းတေထၢမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ႈၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ တီႈၼႂ်း ၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။ Signal ၼႆႉ မၼ်းတေၵူတ်ႇ သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလူမ်ႈသေ တေတူၺ်းဝႃႈ ၽႂ်ပဵၼ် ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Signal ဝႆႉ - ၼၼ်ႉ မၼ်းၸွပ်ႇႁူႉတူၺ်း မၢႆၾူင်းလႄႈ တူၺ်းဝႃႈ မၢႆၾူင်းဢၼ်လႂ် တၢင်ႇမၢႆၽၢင်ဝႆႉတီႈ Signal ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ လႆႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတီႈ SMS ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတင်းသွင် တေၸၢင်ႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇ Signal သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈငၢႆႈငၢႆႈယူႇ။ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇ Signal ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇဢၼ်လႂ် ၸဝ်ႈၵဝ်တေဢဝ် Signal သေ သူင်ႇမဵၵ်ႉသဵတ်ႉလႆႈ တႅၼ်းတၢင် SMS ၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇထၢမ်ၶဝ်ဝႃႈ Signal ၶဝ် ပဵၼ်သင် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် မၢႆၾူင်းၶဝ်ၵူၺ်း။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၼႄႉၼွၼ်း မၢႆၾူင်း ဢၼ်ၵိုၵ်းဝႆႉတီႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၸႂ်ဝႃႈ ၵေႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸူးယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယိူင်းၸူးၼၼ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းတိုဝ်း တီႈ Signal ယဝ်ႉ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႆႈၸႂ်လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းယူႇတီႈၼိူဝ် Signal ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ မၢႆၾူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ မၢႆၾူင်းထူၼ်ႈသွင်သေၵေႃႈ ႁဵတ်းသၢႆးဢၢပ်ႉလႆႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ လွင်ႈတႄႉမၼ်းတႄႉ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သွၵ်ႈႁႃၶေႃႈတွပ်ႇတႃႇ ၶျႅတ်ႉ ဢၼ်ဢမ်ႇဢိင်ၼိူဝ် မၢႆၾူင်းၼႆၸိုင် - တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၶေႃႈတွပ်ႇၶျႅတ်ႉ ဢၼ်လပ်ႉၸိုဝ်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉ ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းတၢင် မၢႆၾူင်းၼႆၸိုင် Signal ၼႆႉ မၼ်းတေဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သွၵ်ႈႁႃ တႃႇတေၸႂ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ် တႄႇၸႂ်ႉ Signal

တႃႇတေတႄႇၸႂ်ႉ Signal ၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈယူႇၵူၺ်း။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းဢဝ် ဢႅပ်ႉ Signal ဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၵႃႈတီႈ Apple’s App Store for iPhone and iPad ဢမ်ႇၼၼ် Google Play for Android ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈလွင်ႈတင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇပၼ် မၢႆၾူင်း လႄႈ ပၼ်ၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း။ (လွင်ႈပၼ်ၸႂ်ႉ သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ Signal ႁဵတ်းတီႇသၢႆးဝႆႉ တႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၸွမ်းလွင်ႈၼၼ်ႉယူႇ။)

ယဝ်ႉၵေႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတႄႇလွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတီႈၼႂ်း ဢႅပ်ႉၼၼ်ႉလႆႈယ်ဝႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးဝႆႉသေၵေႃႉၵေႃႉ တီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်မၢႆၾူင်းသေ ၵၢႆႇၸပ်းဝႆႉတင်း ဢၶွင်ႉ Signal ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈတႄႇလၢတ်ႈတေႃႇတင်း သေၵေႃႉၵေႃႉ တီႈၼႂ်း Signal တၢင် ဢႅပ်ႉၶျႅတ်ႉတၢင်ႇဢၼ်ၼႆ ၵူၺ်းလူဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶဝ် လူတ်ႇလူင်းသေ သၢႆးဢၢပ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁပ်ႉလႆႈၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉ သၢႆးဢၢပ်ႉတႃႇၸႂ်ႉ Signal ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ လူတ်ႇလူင်း ဢႅပ်ႉ Signal တႃႇၸႂ်ႉတီႈ Desktop တွၼ်ႈတႃႇ Windows, Mac, ဢမ်ႇၼၼ် Linux ၵႃႈတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းတေၶူၼ်းၽဵင်ႇ မႅၵ်ႉသဵတ်ႉ တီႈဢႅပ်ႉၼႂ်းၾူင်းၸူး တီႈ ၶွမ်ႇပျူႇတိူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇယူႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈဝႆႉ ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈဢၼ်ၼိုင်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။