Autumn

ပလွၵ်ႉလႃႈသုတ်း

တေၸၢင်ႈဢၢၼ်ႇလႆႈ ပလွၵ်ႉၵဵဝ်ႇၵပ်းဢၢႆႇထီႇ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈပိတ်းပွတ်း

Threads ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

Threads ၶွင် ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ် တူဝ်ၶဵင်ႇ ထဝိတ်ႉတႃႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဢႅပ်ႉဢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ၸႂ်ႉ လွၵ်ႉဢိၼ်ႇ ဢိၼ်ႇသတႃႇၵရမ်ႇ ၶွင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ ၶဝ်ႈလႆႈ၊ ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်လႆႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢိင်းၵလဵတ်ႉ တႃႇ 500 တူဝ်​သေ ႁဵတ်းဢၢပ်ႉတဵတ်ႉလႆႈ လိၵ်ႈ၊ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ လႄႈ ငဝ်းတူင်ႉ။

July 6, 2023

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

Keyman ၼႆႉ ပဵၼ်သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyboard ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android tablets လႄႈ phones လႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ ဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

June 21, 2023

ပဝ်ႉမၢႆႁႃႈယိူင်ႈ တႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

ပဝ်ႉမၢႆႁႃႈယိူင်ႈ တႃႇ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး

ပဝ်ႉမၢႆလူင် 5 ယိူင်ႈၼႆႉ တၢင်တူဝ်လႆႈ ပိူင်ၵၢၼ် လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပရေႃးၵျႅတ်ႉ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 1, 2023

Shan Dictionary

Shan Dictionary

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး လႆႈၶတ်းၸႂ်သႂ်ႇႁႅင်း သေၵေႃႈ ၶူင်သၢင်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်မႃး Online Shan Dictionary (ပပ်ႉသပ်းၸႅင်ႈ ဢွၼ်ႇလၢႆး) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

September 23, 2022

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

July 11, 2022

Typing tutor တႆး မႃးယဝ်ႉ

Typing tutor တႆး မႃးယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸၢႆးၸွမ်တႆး ဢၼ်ပဵၼ် Developer တီႈ SIIT လႆႈ ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ Typing Tutor တႆး ဢၼ်ပဵၼ် ၽရူဝ်ႇၶရမ်ႇ တႃႇ ၽိုၵ်းပေႃႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉတႄႉ မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈၶွင်ၽၢၵ်ႇ ပီမႂ်ႇတႆး 2116 ၼီႈၼႆသေ လႆႈပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ်မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011 တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 4 ဝၼ်း ပီမႂ်ႇတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

December 4, 2021

Signal ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၸႂ်ႉ

Signal ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်၊ ႁဵတ်းသင်လႄႈ ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၸႂ်ႉ

Signal ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ဢႅပ်ႉ ဢၼ်သူင်ႇ မႅၵ်ႉသဵတ်ႉဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ မၼ်းၼႆႉတိူဝ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလီသေ WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, iMessage, လႄႈ SMS ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းၼႄဝႆႉ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွင်ႈဢၼ်ထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်း တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈ တႃႇလႅၵ်ႈၸႂ်ႉ Signal ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 13, 2021

ဢီးဝႅၼ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပူၼ်ႉမႃး

ဢီးဝႅၼ်ႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

January 4, 2023

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

October 6, 2020

Open Tech Summit Asia

Open Tech Summit Asia

ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈလႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ OPEN TECH SUMMIT ASIA ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈ ပီ 2019 လိူၼ်ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်း တေႃႇ 2 ဝၼ်း။ လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ ၶိုတ်းၵၢပ်ႈယၢမ်းလဵဝ်မႃး ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း။

October 1, 2019

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

November 12, 2018

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 1, 2016

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

May 28, 2015

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

January 28, 2015