တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

Keyman ၼႆႉ ပဵၼ်သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyboard ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android tablets လႄႈ phones လႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ ဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
4 min read June 21, 2023

Keyman ၼႆႉ ပဵၼ်သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyboard ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android tablets လႄႈ phones လႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ ဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်တီႈလဵဝ် ၽႃႇသႃႇဢၼ် Keyman ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ဝႆႉၼႆႉ မီးယူႇ 2000 လိူဝ်ယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၼႄပၼ်ၵႂႃႇ လၢႆးဢူၼ်းသႂ်ႇ သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyman တီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၶွမ်းဢၼ်ၸႂ်ႉ Windows ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ 1

ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်း ၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇပႆႇမီး သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၶီးမႅၼ်းၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉမၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼႆႈသေ ၵႂႃႇၸူး ဝႅပ်ႉသၢႆႉမၼ်းလႆႈ။

ပေႃးထိုင်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉမၼ်းယဝ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၶီးမႅၼ်းယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ဢဝ်မၢဝ်ႉႁဝ်း ၵႂႃႇငႃတီႈ Products ၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းတေဢဝ် မႄးၼူးတူၵ်းလူင်းၼႄမႃးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈဢၼ်လႂ်ၵေႃႈ လိူၵ်ႈသေ လူတ်ႇလူင်းဢဝ်လႆႈယူႇ။

တီႈၼႆႈတႄႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းတေသႂ်ႇၼႄတီႈ ၶွမ်း ဢၼ်ၸႂ်ႉဝိၼ်းတူဝ်းဝႆႉလႄႈ ၶႃႈႁဝ်း ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Keyman 16.0 for Windows ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေၼႄမႃး ၼႃႈလိၵ်ႈ တႃႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ ဝိၼ်းတူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Download ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇထႅင်ႈၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် တုမ်ႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ်ၵေႃႈ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Downlaod Now ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လူတ်ႇလူင်းဢဝ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၶီးမႅၼ်း လႆႈယဝ်ႈ။ ပေႃးလူတ်ႇလူင်းဢဝ်ယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈမႃး သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၼင်ႇတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ၸၼ်ႉ 2

ၵမ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢူၼ်းသႂ်ႇတူၺ်း သွပ်ႉၾ်ဝႄးမၼ်း။ ၼဵၵ်းပၼ်သွင်ၵမ်းသွၼ်ႉၵၼ် တီႈ ၾၢႆႇသွပ်ႉၾ်ဝႄးဢၼ်ႁဝ်းလူတ်ႇလူင်းဢဝ်မႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉလႄႈ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် ၼင်ႇႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Install ၼၼ်ႉတႃႉ။ တေလႆႈႁၼ် ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေဢူၼ်းသႂ်ႇပၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၶီးမႅၼ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပႂ်ႉၵမ်ႉၼိုင်ႈသေၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ် သွပ်ႉၾ်ဝႄး ၶီးမႅၼ်းတႄႉ ႁဝ်းဢူၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႉ။ ဢူၼ်းသႂ်ႇ သွပ်ႉၾ်ဝႄးမၼ်းၵူၺ်း ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ။ ႁဝ်းၶႃႈလူဝ်ႇ ဢူၼ်းသႂ်ႇ ၶီးပူတ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းတေၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Configuration ၼၼ်ႉတႃႉ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ တီႈၼႂ်း ၶီးမႅၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇမီးၶီးပူတ်ႉသင်သေဢၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ လူတ်ႇလူင်းဢဝ် ၶီးပူတ်ႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၼဵၵ်းပၼ်တီႈ တုမ်ႇလူတ်ႇလူင်း ဢၼ်ဝႃႈ Download Keyboard ၼၼ်ႉတႃႉ။ ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉ ၶီးပူတ်ႉ သင်ၵေႃႈ ပေႃႉသႂ်ႇၼႂ်းလွၵ်း Keyboard search : ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ၶူၼ်ႉႁႃတူၺ်းလႆႈယူႇ။ တူၺ်းၼင်ႇတီႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

တီႈၼႂ်းလွၵ်း Keyboard search : ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းပေႃႉသႂ်ႇ Shan ၼႆလႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ Shan Keyboard ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၼႄမႃးတင်းသဵင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶႃႈႁဝ်းတေလိူၵ်ႈဢဝ် Shan (SIL) (Shan language) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉမၼ်းပဵၼ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ 2010 ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေၼႄမႃးၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယူႇ။

ပေႃးၼၼ် သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီး Install keyboard ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇလႆႈ ၶီးပူတ်ႉ Shan (SIL) လႆႈယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် သိုပ်ႇတူၺ်းၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ပေႃးၼၼ် မၼ်းတေၼႄမႃးၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၼႆႉသေ သိုပ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ Install ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႃႉ။ သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ ၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉတႃႉ။

ပေႃးၼၼ် မၼ်းတိုၵ်ႉဢူၼ်းသႂ်ႇပၼ် ၶီးပူတ်ႉ Shan (SIL) ယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈ ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇၼႄမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် ၼဵၵ်းပၼ် OK ၼႆသေၵေႃႈ တေလႆႈႁၼ်ၼင်ႇ ႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ဢွၵ်ႇမႃးၼႄပၼ်ယူႇ။

ပေႃးၼၼ် တီႈၼႂ်း လွၵ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၶီးပူတ်ႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ် ၶီးပူတ်ႉ Shan (SIL) မီးဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼႆ ၵၢၼ်ဢူၼ်းသႂ်ႇ ၶီးပူတ်ႉႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ပေႃးၼၼ် ၵႂႃႇၼဵၵ်းတူၺ်းတီႈ ၽႃႇသႃႇၶီးပူတ်ႉ ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၸဵင်ႇတႂ်ႈၽၢႆႇၶႂႃ တီႈႁိမ်း ယၢမ်းမူင်းလႄႈ ဝၼ်းထိ ၼၼ်ႉတႃႉ။

ပေႃးၼၼ် တေလႆႈႁၼ် ၶီးပူတ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ဢူၼ်းသႂ်ႇမႃးမိူဝ်ႈၵႆႈၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၵ်းပၼ် Windows Key + Space bar သေၵေႃႈ ပၼ်လိူၵ်ႈဢဝ် ၶီးပူတ်ႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်းတႄႉ ဢဝ် ၶီးပူတ်ႉၼၼ်ႉသေ ပေႃႉတူၺ်း Pangram လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မီးၶေႃႈထၢမ်သင်ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ တႄႇလီၵရမ်ႇ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။