ဢဝ် ၾွၼ်ႉတႆး ႁဵတ်းပဵၼ် Default font တီႈ Microsoft word

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပိုတ်ႇ Microsoft Word ၼႆၸိုင် ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းပဵၼ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ မၼ်းသေ ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉ ၵႆႉလေႇပဵၼ် Myanmar Text လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးပိုတ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Microsoft Word ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

SAI MAWN KHAM
2 min read September 27, 2020

ပေႃးဝႃႈ ႁဝ်းပိုတ်ႇ Microsoft Word ၼႆၸိုင် ၾွၼ်ႉဢၼ်ၵိုၵ်းပဵၼ် ပိူင်ၵႅဝ်ႈ မၼ်းသေ ပိုတ်ႇမႃးၸွမ်းၼႆႉ ၵႆႉလေႇပဵၼ် Myanmar Text လႄႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၾွၼ်ႉတၢင်ႇဢၼ်။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၾွၼ်ႉတႆးပိုတ်ႇၵိုၵ်းမႃးၸွမ်း Microsoft Word ၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်ၼႄဝႆႉၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉလႄႈ။

ၸၼ်ႉ-1 : လူတ်ႇလူင်းဢဝ် ၾၢႆႇသွင်ၾၢႆႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ်ၾွၼ်ႉတႆးၼၼ်ႉ။ ႁဵင်းၵွင်ႉမၼ်း ပၼ်ဝႆႉ တီႈၼႆႈယူႇၶႃႈ။ တႃႇလူတ်ႇလူင်းဢဝ် Normal.dotm လႄႈ Normal.dotx ။ ပေႃးဝႃႈ တီႈၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇမီး ၾွၼ်ႉ GHK Taunggyiၼႆၸိုင် လူတ်ႇလူင်း ဢဝ်လႄႈ။

ၸၼ်ႉ-2: ပေႃးဝႃႈ လႆႈ ၾၢႆႇ Normal.dotm လႄႈ Normal.dotx မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင် copy ဢဝ် ၾၢႆႇသွင်ၾၢႆႇၼၼ်ႉသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇ ပၼ်တီႈ C:\Users\(ၸိုဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၸႂ်ႉၼႂ်းၶွမ်း)\AppData\Roaming\Microsoft\Templatesၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ႁႃဢမ်ႇႁၼ် AppData ၼႆၸိုင် ၼဵၵ်းပၼ် Window + R သေ ပိုတ်ႇ Run ယဝ်ႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် %appdata% သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ် Ok ၼႆၸိုင် တေၽဵဝ်ၵႂႃႇတီႈ AppData ၵမ်းလဵဝ်ယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ AppData ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၾၢႆႇဢၼ်ထုၵ်ႇလပ်ႉဝႆႉလႄႈ မၢင်ၸိူဝ်းတေႁႃဢမ်ႇႁၼ်လႆႈ။

ပေႃးၼၼ် သိုပ်ၵႂႃႇ Roaming>Microsoft>Templates သေၵေႃႈ ဢဝ်ၾၢႆႇဢၼ်ထုတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တမ်းသႂ်ႇပၼ် ၼႂ်းမၼ်းၼႆၵေႃႈ လႆႈယဝ်ႉ။

မၢႆတွင်း - ပေႃးဝႃႈ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် Mac ၼႆၸိုင် ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်တေလႆႈဢဝ် ၾၢႆႇသေ ၵႂႃႇသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် - /Users/username/Library/Application Support/Microsoft/Office/User Templates/My Templates ၼႆၶႃႈယဝ်ႉ။

-

(ၶေႃႈၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်)

ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယိၼ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ႁူဝ်ၼႃႈႁဝ်းၶႃႈ ပီႈၸၢႆးလူင် ၵေႃႉဢၼ်ၶူင်သၢင်ႈ ၾၢႆႇၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၾွၼ်ႉတႆး GHK ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

April 13, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

April 13, 2024