တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ တီႈ ၵျီႇမေးလ်

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ ဢၶွင်ႉ ၵျီႇမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သူင်ႇ ဢီးမေးလ် ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၸွမ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း) ၼၼ်ႉ တေၼႄပၼ် ၸူး ၽူႈႁပ်ႉလႆႈဢီးမေးလ်ယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
2 min read December 17, 2020

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ ဢၶွင်ႉ ၵျီႇမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သူင်ႇ ဢီးမေးလ် ၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးၸွမ်း လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇတၢင်ႇၸိူဝ်း) ၼၼ်ႉ တေၼႄပၼ် ၸူး ၽူႈႁပ်ႉလႆႈဢီးမေးလ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ဢၼ်ၵိုၵ်းဝႆႉတီႈ ဢၶွင်ႉၵျီႇမေးလ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယူႇ။ ၸၼ်ႉမၼ်းတေမီး လၢႆၸၼ်ႉသေၵေႃႈ တူၺ်းလႆႈတီႈၼႆႈယူႇၶႃႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်းတေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ desktop browser သေ လၢႆႈၸိုဝ်ႈ တီႈ ဢၶွင်ႉၵျီႇမေးလ်ၼၼ်ႉ။ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ဢႅပ်ႉမူဝ်ႇပၢႆး ၵျီႇမေးလ် တီႈ Android, iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad သေ လႅၵ်ႈလၢႆႈၸိုဝ်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈ ဢၶွင်ႉၵျီႇမေးလ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈလွၵ်ႉဢိၼ်ႇၸူး ဢၶွင်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၵျီႇမေးလ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ desktop browser ၼၼ်ႉလႄႈ။ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁၢင်ႈ ၵီႇယႃႇ သေ ပိုတ်ႇ သဵၼ်ႈၵၢၼ် “Settings” လႄႈ။

သိုပ်ႇသေလႄႈ လိူၵ်ႈပၼ် “See All Settings” ဢၼ်မီးတီႈ ၽၢႆႇၼိူဝ် သဵၼ်ႈၵၢၼ်လၼ်ႇလူင်းၼၼ်ႉလႄႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေမီးတီႈၼႂ်း ထႅပ်ႉ “General” တီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Settings ႁင်း Gmail ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼဵၵ်းတီႈ ထႅပ်ႉ “Accounts and Import” ၼၼ်ႉလႄႈ။

တီႈၼႂ်းၵၼ် “Send Mail As” ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵိုၵ်းဝႆႉတင်း ႁဵင်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼဵၵ်းတီႈ ၼဵၼ် “Edit Info” ၼၼ်ႉသေၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈယူႇ။

ပေႃးၼၼ် ဝိၼ်းတူဝ်းဢၼ်မႂ်ႇ တေဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ။ တီႈၼၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼဵၵ်းတီႈ မဵတ်ႉဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၶၢင်ႈ လွၵ်းပေႃႉလိၵ်ႈသေ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄ ဢၼ်မႂ်ႇတီႈၼႂ်းၼၼ်ႉသေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄလႆႈယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆ ၼဵၵ်းပၼ် “Save Chages” ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် တီႈႁိမ်းၶၢင်ႈ တွၼ်ႈၵၼ် “Send Mail As” ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း သဵၼ်ႈၵၢၼ် ၵၢၼ်တင်ႈႁင်း ၵျီႇမေးလ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေလႆႈႁၼ် ၸိုဝ်ႈဢၼ်မႂ်ႇ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁႃပေႃႉသႂ်ႇၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇသူင်ႇဢီးမေးလ် ထႅင်ႈပွၵ်ႈတေမႃးၼႆ ၸိုဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႄဢၼ်မႂ်ႇႁင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ် တေၵႂႃႇၼႄပၼ်တီႈ ၽူႈႁပ်ႉလႆႈ ဢီးမေးလ်ယူႇ။