Donate Us

MAKE SOME DONATION

ၸုမ်း Shan Institute of Information Technology (SIIT) ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လႆႈတႄႇတင်ႈမႃး တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉသေ လႆႈယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇဢဝ် ပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇသေ ယုၵ်ႉသုင် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး ႁႂ်ႈပေႃးၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၵမ်ႇၽႃႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (10) ပီ ၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းမႃး လၢႆသမ်ႇလၢႆပိူင်သေ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉယၢင်ႈၶိုၼ်ႈၼႃႈဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ ပၢင်တေႃႉတႆႇၶႆႈလၢတ်ႈ လွင်ႈပၢႆးပႆႇၺႃႇ ထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇ၊ လႆႈၽွတ်ႈပၼ် ၸုမ်းၽႄတီႈ လၢႆလၢႆဝဵင်းမႃးယူႇ။ ၼႂ်းၵႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း ဢၼ်ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇ ႁဵတ်းပၢင်သွၼ်၊ ပၢင်တၢၼ်ႈၶႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃး ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸေႈ၊ ဝဵင်းသႅၼ်ဝီ၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ဝဵင်းပၢင်လွင်း၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး၊ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းသၢတ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်၊ ဝဵင်းၵႃႇလိ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်းႁဵတ်းမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ၊ ၾူင်း၊ လႆႈသၢင်ႈ ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ၊ လႆႈသၢင်ႈ ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇတႆး Shan Wikipedia, Shan Wiktionary၊ လႆႈသၢင်ႈ Tai-Tai Dictionary, လႆႈသၢင်ႈ Application ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတႆး၊ လႆႈသၢင်ႈ Website ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ၊ လႆႈသၢင်ႈ ႁၢင်ႈၽႅၼ်ႇလိၼ် ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လႆႈၵဵပ်းသဵၼ်ႈမၢႆ ၶေႃႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လႆႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တႃႇ Ubuntu OS လႄႈ applications တင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်ႈသၢင်ႈမႃးၼႆႉ ၸၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလႆႈ တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။

ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ဢၼ်တေတိူဝ်း လမ်ႇလွင်ႈတႃႇ လိၵ်ႈတႆး၊ ၵႂၢမ်းတႆး၊ ၽႃႇသႃႇတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ် လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈတီႈၼိူဝ် Digital Platform ၵႂႃႇ ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်၊ လၵ်းၵၢၼ် တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၵူၺ်း တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ တေလႆႈဢဝ် ႁႅင်းၵူၼ်းတင်းၼမ် သေ ပေႃးႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်မိုဝ်းၵၼ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼႆ တိုၼ်းတေၽႅဝ် ယိူင်းမၢႆဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေႁဵတ်းလႆႈၵႂႃႇၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းငိုၼ်းဝႆႉယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ လၢႆးၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ ၼိုင်ႈယူႇၼိတ်ႉ 10000 ပျႃးၶႃႈဢေႃႈ။ ၸိူဝ်းၽူႈတေၶႂ်ႈ ၵႅမ်ႉထႅမ်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် တႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ဢၢႆႇထီႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၵႂႃႇၼၼ် ၶႂ်ႈၸွႆႈထႅမ် လၢႆ Unit ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၶႃႈ။ ငိုၼ်းၸိူဝ်း ၵမ်ႉထႅမ်မႃးၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေဢဝ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ယေးငိုၼ်းသေ တေဢဝ်ၶီႈဢဝ်ႁၢင်မၼ်းသေၵေႃႈ ၸႂ်ႉၸၢႆႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈလွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ၼႆႉ လႆႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵႂႃႇသေ တႃႇတေပူၵ်းပွင်ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၵႂႃႇတႃႇသေ ၼႆႈၶႃႈဢေႃႈ။ ယိၼ်းႁူမ်ၸူမ်းၼိူဝ် လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်သူၸဝ်ႈယူႇၶႃႈ။

ယေးငိုၼ်း ၸိူဝ်းတေၸၢင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵမ်ႉထႅမ်လူႇတၢၼ်းထိုင်

Contact Us

Message