Natural language processing

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းဢၢႆႇထီႇပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်... တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းဢၢႆႇထီႇပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း

Tools

Syllable Break

ယၢမ်းလဵဝ်တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းဢၢႆႇထီႇပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ယၢမ်းလဵဝ်... တီႈၼႂ်းတူင်ႇဝိူင်းဢၢႆႇထီႇပၢႆးထႅၵ်ႉၶၼေႃႇလေႃႇꩡီႇၼႆႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်း

Shan Translit

Shan translit tool

Articles