တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom : Guide ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ (2020)

ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom? ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၽႄးၵႃႇလတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယူႇတီႈၵႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် video conferencing tools မိူၼ်ၼင်ႇ Zoom ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
21 min read September 23, 2020

ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈဝႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom?

ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၽႄးၵႃႇလတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆႉ ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇပတ်ႉပိုၼ်ႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ယူႇတီႈၵႆသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် video conferencing tools မိူၼ်ၼင်ႇ Zoom ၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ် ၸိုဝ်ႈလိုဝ်းလင်မႃးတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈလီ၊ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉ Zoom သေပွၵ်ႈၼႆ ပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ မၼ်းတေပဵၼ် လွင်ႈၶဵင်ႇတ ဝႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈဝႃႈ ယႃႇပေမႆႈၸႂ်။

ပွင်ႈလိၵ်ႈဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် ၵူႈမိုဝ်း ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼၼ်ႉ ဢၼ်တေၸွႆႈ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႄႇၸႂ်ႉ Zoom လႆႈၶၼ်ၶၼ်ၽႂ်းၽႂ်းယဝ်ႉ။ ႁဝ်းၶႃႈ တေလၢတ်ႈႁူမ်ႇငမ်းပၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃးတေ ၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တႅပ်းတတ်းလႆႈဝႃႈ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် video tool ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

တီႈပွင်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ - contains:

Zoom ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom Meetings (ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ)

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇ Zoom

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ်တင်ႈၵၢၼ် Zoom Meeting

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ Zoom Meeting

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶပ်ႉမၢႆ Meetings

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇတိဢဝ် Zoom Meeting

လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Zoom ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ 3 ဢၼ် (လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈ)

ၵႃႈၶၼ် Zoom

လၢႆးယမ် သၢမ်လၢႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉ Video Conferencing ႁႂ်ႈထိုင်တီႈ

Zoom ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်?

Zoom ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် cloud-based video conferencing tool ၶိူင်ႈဢဝ်ႁၢင်ႈငဝ်းတူင်ႉသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး (online) သေ မၼ်းတေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းငဝ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ် ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉ ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ် တင်းၸုမ်း လႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။ ဢိၵ်ႇတင်း သဵင်၊ ငဝ်းတူင်ႉ လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈသၢင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၶိူင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတီႈၵႆဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေဢဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ၸၢင်ႈ တိတ်းတေႃႇၵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။

လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ယမ် ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃး တီႈၼႂ်း Zoom ၼႆႉ -

·        HD video chat လႄႈ conferencing

·        Audio conferencing ဢၼ်ၸႂ်ႉဝႆႉ VoIP (Voice over Internet Protocol)

·        Instant messaging

·        Virtual backgrounds တွၼ်ႈတႃႇ video calls

·        Screen sharing လႄႈ collaborative whiteboards

·        Hosting video webinars

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom Meetings (ၵူႈမိုဝ်း ၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ)

Zoom ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ငၢႆႈငႅမ်ႈ သေ ထူဝ်းၼႃႈလွင်ႈပၢင်ၵုမ် ဢၼ်ႁၼ်ၼႃႈၵၼ်သေတႃႉ ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇယၢမ်ႈၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈဢၼ်ၼႆႉသေပွၵ်ႈၼႆတႄႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး ယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉယူႇဢိတ်းဢွတ်း။

တႃႇတေၸွႆႈထႅမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၵူႈမိုဝ်းၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢၼ်တေၸုင်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸႂ်ႉ Zoom Meetings ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်း။

ၸၼ်ႉၸိူဝ်းတေလၢတ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းတေႁူမ်ႇငမ်းပၼ် desktop လႄႈ mobile platform တင်းသွင်ဢၼ် -

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇ Zoom

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ်တင်ႈၵၢၼ် Zoom Meeting

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ Zoom Meeting

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶပ်ႉမၢႆ Meetings

·       တေႁဵတ်းႁိုဝ် ထႆႇတိဢဝ် Zoom Meeting

A. တေႁဵတ်းႁိုဝ်တႄႇ Zoom

1. တွၼ်ႈတႃႇ Desktop

ၸၼ်ႉ 1: တႃႇတေတႄႇၸႂ်ႉ Zoဝm ၼႆႉ ၵႂႃႇတီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉၶဝ် သေ ၵႂႃႇၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “SING UP” ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၼိူဝ်ၽၢႆႇၶႂႃ တီႈၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸၼ်ႉ 2: တီႈလွင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉ Zoom ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ (option) သွင်ဢၼ်။ account.

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ:

·        ၸဝ်ႈၸၢဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ႁဵင်းလိၵ်ႈ ဢီးမေးလ်ၼႃႈၵၢၼ်ၸဝင်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵေႃႇသၢင်ႈ ဢၶွင်ႉဢၼ်မႂ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ။

·        ၸႂ်ႉ SSO (Single Sign-On) သေ Sign in ဢမ်ႇၼၼ် ၸႂ်ႉ ဢၶွင်ႉ Google ဢမ်ႇၼၼ် Facebook သေၶဝ်ႈ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸႂ်ႉ Zoom တွၼ်ႈတႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ၼႆႉ ဢဝ်ႁဵင်းလိၵ်ႈဢီးမေးလ် ၼႃႈၵၢၼ်သေ ႁဵတ်း sign up ၵႂႃႇၼၼ်ႉ လီသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ 3: Zoom တေသူင်ႇဢီးမေးလ်ၸူး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵင်းၵွင်ႉ(link) ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႉႁဵတ်း Sign up

ၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ (link) သေ ၵႂႃႇၸူးတီႈ Zoom’s Sign Up လႄႈ။ ထႅမ်သႂ်ႇ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇထႅမ်သေ ၸႂ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၸိူဝ်းႁဵတ်း Sign up မႃးၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈ Sign in လႄႈ။

ၸၼ်ႉ 4: တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လူတ်ႇလူင်း desktop app/ Zoom client ဢဝ်တီႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ Zoom ၼၼ်ႉလႄႈ။

2. တွၼ်ႈတႃႇ Mobile

ၸၼ်ႉ 1: လူတ်ႇလူင်း Zoom iOS ဢမ်ႇၼၼ် Android app ၵႃႈတီႈ App Store/Play Store လႄႈ။

ၸၼ်ႉ 2: ႁဵတ်း Sign up ဢမ်ႇၼၼ် sign in ၸွမ်းၼင်ႇ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ ၼႃႈၸေႃး ဢၼ်မိူၼ်ၵၼ်တင်း လၢႆးႁဵတ်းတီႈ desktop ၼၼ်ႉ။

B. တေႁဵတ်းႁိုဝ် တင်ႈၵၢၼ် Zoom Meeting

ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်ၵူႈမိုဝ်းၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ တင်ႈၵၢၼ် Zoom meeting ငၢႆႈငၢႆႈ -

1. တွၼ်ႈတႃႇ Desktop

A. တႄႇ Zoom Meeting

Step 1: Log in ၸူး Zoom account ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။

ၸၼ်ႉ 2: ဢဝ် cursor ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႂႃႇတၢင်ႇသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “HOST A MEETING” ဢၼ်မီးတီႈ ၸဵင်ႇၼိူဝ်ၽၢႆႇၶႂႃ တီးၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉသေ လိူၵ်ႈပၼ်သေဢၼ်ဢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ -

·        With Video On (တေပိုတ်ႇပႃး ႁၢင်ႈ)

·        With Video Off (တေဢိုတ်းႁၢင်ႈဝႆႉ)

·        Screen Share Only (တေၽႄတူၺ်းၼႃႈၸေႃးလၢႆလၢႆၵူၺ်း)

ၸၼ်ႉ 3: ပေႃးၼၼ် ဝႅပ်ႉသၢႆႉ တေပိၼ်ႇဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (redirect) ၸူး Zoom app သေ တႄႇ ပၢင်ႇၵုမ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်း ၵၢၼ်တင်ႈ ပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၼၼ် ထုတ်ႇ (copy) ဢဝ် “Invitation URL” သေ သူင်ႇၸူး ၽူႈတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ၵုမ်။

မၢႆတွင်း: ပေႃးၸွမ်း ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ႁဵတ်းသဵၼ်ႈမၢႆဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢႆးလင် တေၸႂ်ႉၸွမ်း ၶိူင်ႈ mobile ၼႆ လုၵ်ႉတီႈ desktop app သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈတႄႇ ပၢင်ၵုမ်လႆႈ

B. ထႅမ်သႂ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၸၼ်ႉ 1: တႄႇပၢင်ၵုမ်ဢၼ်မႂ်ႇ ၵႃႈတီး Zoom desktop app ။

ၸၼ်ႉ 2: တီႈၼႃႈ new meeting ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Invite” ဢၼ်မီးတီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ (toolbar) တီႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼၼ်ႉ။

ၸၼ်ႉ 3: တီႈၼႆႈၼႆႉ Zoom တေပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈလိူၵ်ႈ တႃႇ ထုတ်ႇ (Copy) ဢဝ် URL ဢမ်ႇၼၼ် ထုတ်ႇ (Copy) ဢဝ် Invitation ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေၸၢင်ႈ လုၵ်ႉတီႈ လိၵ်ႈ၊ ဢီးမေးလ် ဢမ်ႇၼၼ် instant messaging သေ သူင်ႇၸူး ၽူႈတေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၸၼ်ႉ 4: ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ Zoom app သေ ၸႂ်ႉ email client ဢၼ်တိူဝ်းလႆႈၸႂ်သေ သူင်ႇဢီးမေးလ်ပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်။

2. တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈ Mobile

A. တႄႇ Zoom Meeting

ၸၼ်ႉ 1: ပိုတ်ႇ Zoom mobile app သေ ၶဝ်ႈ sign in account ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ။

ၸၼ်ႉ 2: ၼဵၵ်းၸမ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁၢင်ႈႁိင်ႈသီလိူင်ၸမ်ႉ “New Meeting” ဢၼ်ၼႄဝႆႉတီႈ ၼႃႈၸေႃး။

ၸၼ်ႉ 3: မႄးထတ်း ၵၢၼ်တင်ႈပၢင်ၵုမ် ၸွမ်းလူၺ်ႈ ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ (မိူၼ်ၼင်ႇ ဢိုတ်းငဝ်းတူင်ႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ၊ Personal Meeting ID, ၸၵႂႃႇ)။

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈယဝ်ႈၼႆ ၼဵၵ်ၸမ်ႈပၼ်တီႈ ၼဵၼ်သီသွမ်ႇ “Start A Meeting” ၼၼ်ႉလႄႈ။

B. ထႅမ်သႂ်ႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

ၸၼ်ႉ 1: ပေႃးပၢင်ၵုမ်တႄႇယဝ်ႉ၊ ၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ “Participant” ဢၼ်မီးတီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႃႈၸေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ထႅမ်သႂ်ႇ ယဝ်ႉ ၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

ၸၼ်ႉ 2: တီႈ Participants window ဢၼ်ပိုတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၸမ်ႈသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ “Invite” ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းတႂ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉၼၼ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် Zoom တေပၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇShare ႁူဝ်ယွႆႈပၢင်ၵုမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လုၵ်ႉတီႈ သၢႆတၢင်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ လၢႆလၢႆမဵဝ်း။ ၸိူဝ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃး လိၵ်ႈၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း၊ ဢီးမေးလ် လႄႈ messaging app ဢၼ်မီးတီႈၼိူဝ် smartphone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ။

C. တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၵပ်းသိုပ်ႇ Zoom Meeting

ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ်ၵူႈမိုဝ်းၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵပ်းသိုပ်ႇ Zoom meeting လႆႈ ၽႂ်းၽႂ်း -

မၢႆတွင်း: ၸၼ်ႉမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်တင်း desktop လႄႈ phone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

A.  ၸႂ်ႉ Meeting Link သေ ၵပ်းသိုပ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီး ႁဵင်းၵွင်ႉပၢင်ၵုမ် (meeting link) ၼႆ ၵူၺ်းလူဝ် ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇ တီႈၼႂ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် တမ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း web browser သေၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇပၢင်ၵုမ်လႆႈယူႇ။

B. ၸႂ်ႉ Meeting ID သေ ၵပ်းသိုပ်ႇ

ၸၼ်ႉ 1: ပိုတ်ႇ Zoom app သေ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼႂ်ႈ ႁၢင်ႈႁိင်ႈ “Join” icon လႄႈ။

ၸၼ်ႉ 2: ဢဝ် Meeting ID တမ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း လွၵ်း ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ၊ ထႅမ်သႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢွၵ်ႇၼႄၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်ၵုမ်သေ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Join” ၼၼ်ႉလႄႈ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်တင်း လုၵ်ႈၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇယဝ်ႉ။

D. တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၶပ်ႉမၢႆ Meetings

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵၢၼ်ၼမ်ၸွမ်း ၶပ်ႉမၢႆၼႆၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိုမ်ႈဝႆႉငၢႆႈငၢႆႈ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၶဵၼ်းၵၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်တေမႃးၼၼ်ႉ။

ၵၢမ်ႇလီသေ Zoom ၼႆႉ မၼ်းပၼ်ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁဵတ်းၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ်ဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ဝႄႈလႆႈ လွင်ႈလိုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ ၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ် ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်တင်ႈၸႂ်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ -

·        ၸွမ်းလူၺ်ႈ ဝၼ်းတီႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း

·        ၸွမ်းလူၺ်ႈ Meeting ID

·        တႃႇတေၵပ်းသိုပ်ႇ တေလူဝ်ႇ ၶေႃႈလပ်ႉ (password) ႁိုဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇ

·        ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ!

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵူႈမိုဝ်းၵမ်းၸၼ်ႉၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ၵုမ် ၵႃႈတီႈ Zoom ငၢႆႈငၢႆႈ -

A. တွၼ်ႈတႃႇ Desktop

ၸၼ်ႉ 1: တႃႇၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆပၢင်ၵုမ် ၵႂႃႇၸူး Zoom app သေၵေႃႈ ၼဵၵ်းပၼ်တီႈၼိူဝ် ၼဵၼ်သီၶဵဝ် “Schedule” (ဢၼ်ငၢႆးၼင်ႇ calendar icon)။

ၸၼ်ႉ 2: ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ႁူဝ်ယွႆႈပၢင်ၵုမ် တီႈၼႂ်း Schedule Meeting pop up window ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈ ဝၼ်းတီႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ၵၢၼ်တင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ပၢႆးႁူမ်ႈလူမ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်ႈ လႄႈ လွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ႉလႆႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈလိူၵ်ႈလႆႈ ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ် (မိူၼ်ၼင်ႇ iCal, Google Calendar ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်ႇၸိူဝ်း) တွၼ်ႈတႃႇ ၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ပပ်ႉယဵမ်ႈဝၼ်း။

လၢႆးၽႂ်း: လွင်ႈတင်ႈၵၢၼ် ၶေႃႈလပ်ႉပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် Zoombombing မိူၼ်ၼင်ႇ သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႈ တႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်သေ ၶဝ်ႈၵဝ်းသုၵ်ႉသၵ်ႉ။

ၸၼ်ႉ 3: ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးငိ ငဝ်ႈၵုမ်းပိူင်ယဝ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Schedule” ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းတႂ်ႈၽၢႆႇၶႂႃ ၼႃႈၸေႃးၼၼ်ႉ။

B. တွၼ်ႈတႃႇ Mobile

ၸၼ်ႉ 1: ပိုတ်ႇ Zoom app.

ၸၼ်ႉ 2: ၵႂႃႇၸူးတီႈ ၼႃႈႁူဝ်ႁႅၵ်ႈ Meet & Chat သေ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ၼဵၼ် “Schedule” ။

ၸၼ်ႉ 3: ပေႃႉသႂ်ႇ ၸိုဝ်ႈပၢင်ၵုမ်၊ ဝၼ်းတီႈ လႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ယဝ်ႉသေ ၼဵၵ်းလိၵ်ႉ “Done” ။

ၸၼ်ႉ 4: Zoom တေပိၼ်ဢဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိုတ်ႇ ၾွမ်ႇတၢင်ႇဢၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ဢဝ် event သႂ်ႇၸူး ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိူဝ်းလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ။ ထႅမ်သႂ်ႇလွင်ႈတၢင်းႁူဝ်ယွႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸိုဝ်ႈၽူႈတေၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ လႄႈ မၢႆ ၶေႃႈပၼ်ၽၢင်ႉ တႂ်ႈၼႂ်း event ပၵ်းယဵမ်ႈဝၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼဵၵ်းၸမ်ႈတီႈ “Done” ။

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸၼ်ၶပ်ႉမၢႆ Zoom meeting ယဝ်ႉယဝ်ႈ။

E. တေႁဵတ်းႁိုဝ် တိဢဝ် Zoom Meetings

လွင်ႈတိဢဝ်ပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢိင်ဢၢင်ႈလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်းႁဵတ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်းယူႇတီႈၵႆသေ ၸႂ်ႉ Zoom video conferencing ယဝ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ။

Zoom ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းပၼ် ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိဢဝ်ပၢင်ၵုမ်ဝႆႉ ငၢႆႈငၢႆႈသေ သိမ်းဢဝ်လွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ တီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် သိမ်းဝႆႉပၼ် တီႈ Zoom cloud ။ ပေႃးသိမ်းဝႆႉတီႈ Zoom cloud ၼႆတႄႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈလုၵ်ႉတီႈ platforms ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းသေ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ။

ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းပဵၼ် လၢႆးတေႁဵတ်းႁိုဝ် တိဢဝ် Zoom meetings -

A. တွၼ်ႈတႃႇ Desktop

ၸၼ်ႉ 1: တႄႇပၢင်ၵုမ်

ၸၼ်ႉ 2: တီႈပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ Zoom toolbar ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ “Record” icon ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸၼ်ႉ 3: လိူၵ်ႈပၼ် “Record on this Computer” ဢမ်ႇၼၼ် “Record to the Cloud” ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေတႄႇတိၺွပ်းပၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ 4: တွၼ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းလွင်ႈတိဢဝ်ၼႆ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉပၼ် တီႈၼိူဝ် “Pause/Stop Recording” ၼၼ်ႉလႄႈ။ ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၵိုတ်းပၢင်ၵုမ်သေၵေႃႈ ၵိုတ်းလွင်ႈတိဢဝ်လႆႈယူႇ။

ၸၼ်ႉ 5: ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉတူဝ်ႈပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉ Zoom တေဢဝ် ဢၼ်တိဝႆႉၼၼ်ႉပိၼ်ပဵၼ်ပၼ် MP4 format သေ တေသိမ်းဝႆႉပၼ် တီႈ ဢွင်ႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတိူဝ်းလႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းလႂ်ၵေႃႈ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႉ။

B. တွၼ်ႈတႃႇ Mobile

တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈmobile ၼႆႉ Zoom မၼ်း တေႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် လွင်ႈတိဝႆႉ ၼၼ်ႉ သိမ်းပၼ် တီႈၼိူဝ် Zoom Cloud ၵူၺ်း။ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆး တိဢဝ်ယဝ်ႉ

Zoom meeting တွၼ်ႈတႃႇ mobile ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ -

ၸၼ်ႉ 1: ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၸမ်ႈသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ “More” ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်းပႅၵ်ႈၶိူင်ႈၼၼ်ႉ။

Step 2: တွၼ်ႈတႃႇ တႄႇလွင်ႈတိဢဝ်ၼႆ လိူၵ်ႈပၼ်လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် “Record to Cloud” ၼၼ်ႉလႄႈ။

ၸၼ်ႉ 3: ၼဵၵ်းပၼ် ၼဵၼ် “More” သေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈယင်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵိုတ်း လွင်ႈတိဢဝ် ပၢင်ၵုမ်လႆႈယူႇ။

ၸၼ်ႉ 4: ဝၢႆးပၢင်ၵုမ်ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၸိုင် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၶိုၼ်းတူၺ်း လွင်ႈတိဢဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တီႈၼႂ်း “My Recordings”ၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ၶဝ်ႈ Log in ၸူး ဢၶွင်ႉ Zoom ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ web browser သေၵေႃႈ တေၸၢင်ႈ ၸႂ့်လႆႈ တွၼ်ႈၵၼ်ဢၼ်ၼႆႉယူႇ။

လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Zoom ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈ 3 ဢၼ် (လႄႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ၶဝ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈ)

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁူႉ လွင်ႈဝႃႈတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉ Zoom Meetings ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈမၼ်းၼၼ်ႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် မီးဝႆႉယူႇထႅင်ႈတင်းၼမ်။ ၼၼ်ႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈမီး တၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇမႆႈၸႂ်။

တီးၼႂ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Zoom 3 ဢၼ် ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇဝႆႉထႅင်ႈသေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ၸႂ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

1. Screen Sharing

Zoom ၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ် ဢဝ်ၼႃႈၸေႃး (Screen) ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ Share ၼႄ ၵူၼ်းတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ႇၵုမ်ၼၼ်ႉ။

ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ -

·        Host virtual presentations လႄႈ workshops။

·        သပ်းလႅင်းၼႄ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၵႂၢင်ႈမၼ်း။

·        ထတ်းသၢင်ၼႃႈၵၢၼ် လႄႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်။

တွၼ်ႈတႃႇ share ၼႃႈၸေႃး screen ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ “Share Screen” icon ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ toolbar ၼၼ်ႉ။

မၼ်းတေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ share လႆႈ-

·        app ဢမ်ႇၼၼ် window သေဢၼ်ဢၼ်

·        whiteboard.

·        Apple iPhone / iPad screen (ပေႃးၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပၼ်လွင်ႈၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉ)။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ Screen sharing ၼမ်လိူဝ်ၼႆႉၼႆ ၵႂႃႇၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉသႂ်ႇတီႈၼိူဝ် ထႅပ်ႉ(tab) “Advanced” ဢၼ်မီးတီႈၽၢႆႇၼိူဝ် ၼႃႈၸေႃး screen ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ။

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈလိူၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ share -

·        ပွတ်းတွၼ်ႈ ႁၢင်ႈၼႃႈၸေႃး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၼႃႈၸေႃးတင်းဢၼ်။

·        သဵင်တီးၶွမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢိၵ်ႇပႃးသဵင်တီႈ microphone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။

·        လမ်းၼႂ်း ဢၼ်မႃးတီႈ camera ထူၼ်ႈသွင် ဢမ်ႇၼၼ် လမ်းၼႂ်း ဢၼ်မီးတီႈ ၼႃႈၸေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

2. Zoom Phone

Zoom Phone ၼႆႉ ၸႂ်ႉ Voice over Internet Protocol (VoIP) ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈ ၸွႆႈထႅမ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉ Zoom သေ ႁွင်ႉၾူင်း တီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေငၢႆးမိူၼ်ၵၼ်တင်း ႁွင်ႉၼင်ႇမၢႆၾူင်းယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေလုၵ်ႉတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉသေ ႁွင်ႉပၼ်။

Zoom Phone ၼႆႉ မၼ်းမီးလၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ်ၽိူမ်ႉသႂ်ႇထႅင်ႈ လၢႆလၢႆမဵဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈတူဝ်ထူပ်းလွင်ႈႁွင်ႉၾူင်းၼိူဝ်ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ။

မၼ်းတေၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ -

·        မၼ်းတေႁူမ်ႈၵၼ်ဝႆႉ CRMs မိူၼ်ၼင်ႇ Salesforce.

·        လွင်ႈဢဝ်ၾူင်းသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆၵေႃႉ လႄႈ လွင်ႈၸႅၵ်ႇပၼ်ၼႃႈၵၢၼ်

·        လွင်ႈတိဢဝ်ဝႆႉ ဢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် လႄႈ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် voice mail ။

ႁူမ်ႈဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Zoom Phone ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ တီႈၼႂ်း standard pricing plans ၶၼ်ၶၢႆၽိင်ႈတိုၼ်းမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ် ႁင်းၶေႃယဝ်ႉ။ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ ၼိုင်ႈလိူင် တႃႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ တေတူၵ်းၸူဝ်ႈ $10 သေ တီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ တီႈဢေႇသုတ်း လူဝ်ႇလႆမီး ဝႂ်ၶႂၢင်းဢၼ်ပၼ်ၵႃႈမၼ်းဝႆႉ ၼိုင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

3. Zoom Rooms

Zoom Rooms ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဢွင်ႈပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ႁၼ်ၼႃႈၵၼ် ပဵၼ်တီႈဢၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶဝ်ၵူၺ်း ၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉ ဢွင်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၵူႈပိူင်ပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ -

·        Video conferencing (ႁၼ်ႁၢင်ႈသေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်)

·        Audio conferencing (ဢဝ်သဵင်သေ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်)

·        Screen sharing (ဢဝ်ၼႃႈၸေႃး share ၼႄၵၼ်)

Zoom Rooms မီး လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ -

·        One-touch sharing လႄႈ conferencing.

·        ၼိုင်ႈၵမ်း တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈ whiteboards တေႃႇထိုင် 12 ဢၼ်

·        Digital signage/ၼႄ ဢွင်ႈၼႂ်းလုမ်း.

ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေလူဝ်ႇ လွင်ႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ(hardware) (multiple webcams, connectors, monitors ၸၵႂႃႇ) ၼၼ်ႉမၼ်းတေဝူၼ်ႉၸွမ်း သၢင်ႇႁၢင်ႈဢွင်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ်။ မိူၼ်ၼင်ႇ Zoom Phone ၼင်ႇၵဝ်ႇ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် Zoom Rooms ၼႆႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃးတီႈၼႂ်း ၶၼ်ၽိင်ႈတိုၼ်း standard pricing plans လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၸႂ်ႉၼိုင်ႈလိူၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈၸၢႆႇငိုၼ်း $49 ယဝ်ႉ။

ၵႃႈၶၼ် Zoom

Zoom ၼႆႉ မၼ်းမီး ၶၼ်ၶၢႆ သီမဵဝ်းသီႇထၢၼ်ႈ ဢၼ်တေငမ်ႇမႅၼ်ႈ လွင်ႈတၢင်းလူဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ -

·        Basic: Free – တေၸၢင်ႈႁပ်ႉလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 100 ၵေႃႉ + တွၼ်ႈတႃႈ ပၢင်ၵုမ် ၵေႃႉတေႃႇၵေႃႉတႄႉ ဢမ်ႇမီး လွင်ႈမၵ်းၶၢၼ်း + video conferencing + screen sharing + local recording + scheduling via Chrome extensions.

·        Pro: တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈႁပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် $14.99 – ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် “Basic” တင်းသဵင်ႈ + usage reports + 1 GB cloud storage.

·        Business: တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈႁပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် $19.99 – ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် “Pro” တင်းသဵင်ႈ + ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 300 ၵေႃႉ + admin dashboard.

·        Enterprise: တွၼ်ႈတႃႇ ဢွင်ႈႁပ်ႉၼိုင်ႈဢၼ် ၼိုင်ႈလိူၼ် $19.99 – ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် “Business” တင်းသဵင်း + ၵမ်ႉထႅမ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 500 ၵေႃႉ + unlimited cloud storage.

လွၵ်းလၢႆးတွၼ်ႈ 3 လၢႆး ဢၼ်တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉ Video Conferencing လႆႈထိုင်တီႈ

တီႈလုမ်းၵမ်ႉပႃႈၼမ်ၼႆႉ တေဢမ်ႇလႅပ်ႈၸႂ်ႉ video conferencing လႄႈ တေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၶဵင်ႇတ ယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။

တွၼ်ႈတႃႇႁႂ်ႈ လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ငၢႆႈၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေပဵၼ် လွၵ်းလၢႆး ဢၼ်တေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၸိူဝ်းၸႂ်ႉ Zoom meetings လႄႈ calls -

လၢႆး #1: ပေႃးဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ႁပ်းဝႆႉ Microphone တႃႇသေႇ

ပေႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆ ႁပ်းဝႆႉ microphone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈမၼ်းၼႄႉၼွၼ်းလီလီ။

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းယွၼ်ႇပၼ် သဵင်မေႃးပၼ် ၽၢႆႇလင် ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်ဢူၼ်ဢၢၼ်မေႃးမႄး။

တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉ microphone ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉတီႈ ၼဵၼ် microphone ဢၼ်မီးတီႈ တၢင်းတႂ်ႈၽၢႆႇသၢႆႉ တီႈ ပႅၵ်ႈၶိူင်ႈ Zoom ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉတီႈ ၼႃႈၸေႃး meeting ၼၼ်ႉလႄႈ။

ထႅင်ႈလၢႆးၼိုင်ႈတႄႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁပ်းဝႆႉ microphone တီႈ ငဝ်ႈၵုမ်းၵၢၼ် Zoom meeting preferences မိူဝ်ႈတႄႇပၢင်ၵုမ် ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ၼၼ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ၶိုၼ်းပိုတ်ႇ ၸႂ်ႉ ၼဵၼ် microphone ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၵ်းပၼ် spacebar ၸွမ်းၼင်ႇၽွင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ပၵ်းပိူင်ၽိင်ႈတိုၼ်း တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပၢင်ၵုမ် ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ် တိူဝ်းၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလီယဝ်ႉ။

တွၼ်ႈတႃႇ ယွၼ်ႇပၼ် လွင်ႈသဵင်မေႃးပၼ်းၽၢႆႇလင်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ ၶိူင်ႈယွၼ်ႇသဵင်မေႃးပၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Krisp သေ ယုၵ်ႉဢဝ် ႁႅင်းၶႅမ်ႉသဵင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈၸၼ်ႉၼိုင်ႈလႆႈယူႇ။

လၢႆး #2: မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇတိဢဝ် ပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ဢွၼ်တၢင်း

မိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႆႇတိဢဝ်ဝႆႉ သဵင် ဢမ်ႇၼၼ် ငဝ်းတူင်ႉ ၸိူဝ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်း ပၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းသဵင်ႈ လွင်ႈဝႃႈ -

·        ႁႂ်ႈၶဝ်ၽၢင်ႉမႅၼ်ႈဝႆႉ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼႆႉ ထုၵ်ႇတိဢဝ်ဝႆႉ။

·        တႃႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေတိဢဝ်ဝႆႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်ဝႆႉ။

လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူဝ်ႇလႆႈ ဢဝ်ဝႆႉၼင်ႇ တႅမ်ႈလိၵ်ႈလႄႈသင် ဢမ်ႇၼၼ် တိဢဝ်ဝႆႉ မိူဝ်ႈတေတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉလႄႈသင်ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသင်?

ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် လွင်ႈၽိင်ႈၵူၼ်းၵူၺ်း မၼ်းတေလူဝ်ႇပႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ပၵ်းပိူင် လႄႈ ၾိင်ႈမိူင်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းၵၢၼ်တင်းၼမ် လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လၢႆး #3: မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႄႉၼွၼ်းဝႆႉဝႃႈ ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈလီယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ

ဢၼ်ၼႆႉ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ video conferences ၼႆႉ မၼ်းၵႆႉပဵၼ် လွင်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် မီးလွင်ႈၵဝ်း ယွၼ်ႉ လွင်ႈပွင်ႇႁူဝ်ႈပၢႆးၸၢင်ႊ။

တွၼ်ႈတႃႇၼႄႉၼွၼ်း လွင်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇပၼ်ပဵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေ ၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်း လွင်ႈဝႃႈ Zoom ႁဵတ်းၵၢၼ်လီလီယူႇႁႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ တီႈဢေႇသုတ်းမၼ်း လူဝ်ႇလူင်ႈၼႃႈပိုတ်ႇထႃႈ မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇပၢင်ၵုမ် မွၵ်ႈ 10-15 မိတ်ႉၼိတ်ႉၼၼ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သေဢၼ်ဢၼ် မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၼႆႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၽူႈႁပ်ႉသၢင်ႈပၢင်ၵုမ် ၸဝ်ႉၸဝ်ႈႉၸဵဝ်းၸဵဝ်း (သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၽူႈႁပ်ႉသၢင်ႈပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်)

လွင်ႈၵူတ်ႇထတ်း မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈႁိူဝ်ႈမွႆႈယူႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်သေ မီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႁဵတ်း Zoom meeting ၼၼ်ႉ။

လူပ်းလင်

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ယူႇၶႅၼ်ႈၵၼ် ၶၢဝ်း Coronavirus ၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တွၼ်ႈတႃႇ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ ဢၼ်ထိုင်တီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸႂ်ႉ Video conferencing tool မိူၼ်ၼင်ႇ Zoom ၼႆႉ မၼ်းတေၸၢင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၵၢႆႇၶူဝ်ပၼ် လွင်ႈၵႆယၢၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၺ်းၸွမ်းလင် ၶေႃႈၸီႉသင် ၼင်ႇ တီႈၼႂ်း ၵူႈမိုဝ်း Zoom guide ဢၼ်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈႁပ်ႉသၢင်ႈ video call တွၼ်ႈတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႃႈၵၢၼ်၊ ထတ်းသၢင် လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ၶဝ်ႈၸႂ်ၽင်ၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈၸုမ်း။

ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ Zoom ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈတင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ ၵူတ်ႇတူၺ်း video conferencing tools တၢင်ႇၸိူဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ Google Meet (ႁွင်ႉဝႃႈ Hangouts) လႄႈ Microsoft’s Skype ဢမ်ႇၼၼ် Teams ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

April 13, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

April 13, 2024