တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢဝ် Emoji ၸိမ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word

ဝၼ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ Emoji ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ၵူႈတီႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃး တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ emoji ၵူႈသီၸေးသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပိူင်သၢင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ Windows 10, macOS, iPhone, iPad, Android လႄႈ Web ။

SAI MAWN KHAM
3 min read September 10, 2020

ဝၼ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ Emoji ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ယူႇ ၵူႈတီႈ၊ ဢိၵ်ႇပႃး တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Microsoft Word ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢဝ် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ emoji ၵူႈသီၸေးသေ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ပိူင်သၢင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈပႃးၼင်ႇ Windows 10, macOS, iPhone, iPad, Android လႄႈ Web ။

ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈပေႃႉ Emoji သႂ်ႇ တီႈၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢႆး ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃႉတီႈၼႂ်း application တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၽွင်းပေႃႉလိၵ်ႈ တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈ Word ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉ Keyboard shortcut ဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇ Operation system ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ :

·        တီႈ Windows 10, ၼဵၵ်းပၼ် Windows+. (period) ဢမ်ႇၼၼ် Windows+; (semicolon) တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ emoji picker.

·        တီႈ Mac, ၼဵၵ်းပၼ် Control+Command+Space တွၼ်ႈတႃႇပိုတ်ႇ emoji picker.

·        တီႈ iPhone, iPad, ဢမ်ႇၼၼ် ၾူင်း Android ၼၼ်ႉ ၸဝႈ်ၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈၸႂ်ႉ emoji keyboard ဢၼ်ပႃးမႃးၸွမ်း ပိူင်ၵႅဝ်ႈမၼ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယၢမ်ႈၸႂ်ႉမႃး emoji picker ၼႆ မၼ်းတေၼႄပၼ်ဝႆႉ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်ႉမႃး ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တီႈၼိူဝ် Windows လႄႈ Mac တင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

တီႈ Windows လႄႈ Mac တင်းသွင်ဢၼ်ၼႆႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈတႄႇပေႃႉ ၸိုဝ်ႈ emoji တွၼ်ႈတႃႇ ၶူၼ်ႉႁႃ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႃၼၼ်ႉ။ ပိူင်ယၢင်ႇမၼ်း ပေႃးၶႂ်ႈ ၶူၼ်ႉႁႃ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတၢင်းၵိၼ်ၼႆ ပေႃႉပၼ် “food” ၼႆလႄႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈထေႃတူၺ်း ၼႂ်းသဵၼ်ႈမၢႆယၢဝ်း emoji တွၼ်ႈတႃႇႁႃတူၺ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ။

ၸႂ်ႉတင်း arrow keys သေၵေႃႈ ၼဵၵ်း Enter ဢမ်ႇၼၼ်ႉ ၼဵၵ်းၶလိၵ်ႉ တီႈၼိူဝ် emoji သေ ဢဝ်ၸိမ်သႂ်ႇ ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ လႆႈယူႇ။

Emoji ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ်ၸိမ်သႂ်ႇ တီႈၼႂ်ႈ ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄပၼ်ၼင် ႁၢင်ႈႁိင်ႈ emoji ၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ဢၼ်မီးသီႇၸေးၸေးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸၢင်ႈ မႄးငိ သႅၼ်းၾွၼ်ႉမၼ်းသေ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ သႅၼ်း emoji လဵၵ်ၵႂႃႇ၊ ယႂ်ႇမႃးလႆႈ ၼင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မႄးသႅၼ်းတူဝ်လိၵ်ႈတၢင်ႇၸိူဝ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး တီႈၼႂ်း ၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ။

Emoji ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းတေဢွၵ်ႇၼႄ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပိုတ်ႇ ၽိုၼ်လိၵ်ႈတီႈၼႂ်း Word တီႈၼိူဝ် Platform ၶိုတ်းၵၢပ်ႈ ဢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် emoji ၼၼ်ႉ။ ၽၢင်ႁၢင်ႈၶဝ်တႄႉ ဢိင်ၼိူဝ် platform ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်သေ မၼ်းၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ယူႇ ဢိတ်းဢွတ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ Microsoft, Apple လႄႈ Google ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်မီးဝႆႉ emoji style ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ် Keyboard shortcuts ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် တီႈ Windows ဢမ်ႇၼၼ်ႉ Mac applications တင်းသဵင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢဝ် emoji ၸိမ်သႂ်ႇ တီႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

Related Articles

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

ထႅမ်သႂ်ႇ Shortcut တီႈ Visual Studio Code

တီႈၼႆႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈ သိုပ်ႇၽႄႈပၼ် လၢႆးႁဵတ်း Shortcut တီႈ Visual Studio Code ၼႆဢေႃႈ။ Visual Studio Code ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် Source code editor ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လုၵ်ႉတီႈ Microsoft ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးသေ မၼ်းပဵၼ် Cross platform လႄႈ တေၸၢင်ႈၸႂ်ႉလႆႈတီႈ Windows, Linux လႄႈ macOS ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

လၢႆးလၢႆႈ Icon ၼိူဝ် iOS 14 | iPhone, iPad

ဝၢႆး Apple ပိုၼ်ဢွၵ်ႇ IOS 14 မႃး ၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်ႉၼမ် သူင်ၸႂ် လႅၵ်ႈ ၼႃႈ ၶိူင်ႈ Iphone Ipad ၶဝ် ၼမ် ႁႅင်းတေႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး လၢႆး လႅၵ်ႈမၼ်းၶႃႈ။

April 13, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ႁႃ ၾၢႆႇၸိူဝ်း လူတ်ႇလူင်းဝႆႉ တီႈ iPhone ဢမ်ၼၼ် iPad

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လူတ်ႇလူင်းၾၢႆႇသႂ်ႇၸူး iPhone ဢမ်ႇၼၼ် iPad ယဝ်ႉၼႆၸိုင် တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉ ၸိူဝ်းဢၼ်လူတ်ႇလူင်းဝႆႉၼႆႉ ပေႃးၸႃႇဢဝ် Mac လႄႈ PC ၼႆ ၶေးတေၸၢင်ႈယုင်ႈယၢင်ႈဝႆႉယူႇ။

April 13, 2024