ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

January 4, 2023

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ မုင်ႉဝီႇၶီႇတႆးႁဝ်းၶႃႈ မၼ်းပဵၼ်မႃႈ ဝီႇꧠီႇထူၼ်ႈသီႇသေ ပေႃးတွၼ်ႈတႃႇ မိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်မႃး ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ တေမီးဝႆႉယူႇ ပပ်ႉ 600 ပၢႆသေ ၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈပႃး ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်၊ ပပ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း၊ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း လိၵ်ႈလၢႆး၊ ပပ်ႉထမ်းတြႃး တႄႇၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေၼမ်လိူဝ်မႃးၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ်ၽႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတင်း မုင်ႉဝီႇၶီႇတႆးႁဝ်းၶႃႈသေၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁႃးၵူႈၵေႃႉ ၵိုင်ႇသႂ်ႇႁႅင်း ၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူႉပၢႆးလႂ် လႅၼ်ႇပၢႆးလႂ်ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ပပ်ႉဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆးႁဝ်းၶႃႈသေၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ် ယိုၼ်ႈပၼ် ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇသေၵမ်းၼႆ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်းယွၼ်းပၼ်တၢင်းၶႆႈၸႂ်ယူႇ။

Related Articles

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

June 22, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

June 22, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

June 22, 2024