ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

May 28, 2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ပိုၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး သေ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးမႃးယဝ်ႉ။ သိုပ်ႇသေလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၵေႃႈ လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶိုင်ပွင် တွၼ်ႈတႃႇလႆႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸိူဝ်းသၢင်ႈမႃး ၸိူဝ်းဢၼ်တေလူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေၸၢင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈသပ်းလႅင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး မီးမွၵ်ႈ 100 ပၢႆသေ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်းဢၼ်ၼိုင်ႈ တႃႇတေသၢင်ႈပွင် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸဵမ်ၸၢႆးၸဵမ်ယိင်း ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်သေ တၢင်ႇပဵၼ် တီႇမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ Wikipedia

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ Wikipedia

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ Wikipedia

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈႁူင်းႁေႃ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၸိုင်ႈတႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇသႅပ်းလႅင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း လွင်ႈသၢင်ႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ၸိူဝ်းႁဵတ်းမႃး လႄႈ ဢၼ်တေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃး

Related Articles

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

June 22, 2024

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

June 22, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

June 22, 2024