ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

November 12, 2018

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပပ်ႉသႅၼ်သမ်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ တီႈၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ဢၼ်ၽူႈလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈလူလႆႈ၊ ၸၢင်ႈၶဝ်ႈတႅမ်ႈလႆႈ၊ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ်လိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈ ပေႃးတေပဵၼ်ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းၵမ်ႇၽႃႇ ပေႃးတေယိုၼ်ႁပ်ႉလိၵ်ႈတႆးမႃးၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ယၢင်ႈတိၼ်လမ်ႇလွင်ႈလူင် ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ လုၵ်ႉတီႈၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ် တႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ။

မိူဝ်းၼႃႈထႃႈပၢႆမႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၽူႈသူင်ၸႂ်ႁဝ်းၶဝ် ပေႃးတေလႅၼ်ႇၸႂ်ႉၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းပၼ် တွၼ်ႈၵၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ဝီႇၶီႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈဢေႃႈ။ ဢဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵူႈလွင်ႈၵူႈၽၢႆႇ တႅမ်ႈတၢင်ႇပၼ်သေ ႁႂ်ႈလိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇသေၼႆႉသေၵမ်း။

Related Articles

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

April 13, 2024