ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

January 28, 2015

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄ လွင်ႈ Wikipedia သေ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးယူႇယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸၢႆႈယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇၼၼ်ႉ မီးယူႇ 70 ပၢႆၵေႃႉသေ ၼႆႉၵေႃႈ လႆႈပဵၼ် ဢဵၼ်ႁႅင်း တွၼ်ႈတႃႇ သၢင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆးႁဝ်းၶႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်ယိူင်းမၢႆၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဵမ်ႈၸဝ်ႈ၊ ၸဵမ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၸၢႆးယိင်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်သေ တၢင်ႇပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Wikipedia လႄႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုတ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Wikipedia လႄႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုတ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Wikipedia လႄႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုတ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Wikipedia လႄႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝတ်ႉၵူႇတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ

Related Articles

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

ပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး Shan Wikibooks ယဝ်ႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ပီ 2023 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 4 ဝၼ်း - လုၵ်ႉတီႈ Wikimedia Foundation သေ လႆပိုတ်ႇတၢင်ႇပၼ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် တီႈဢဝ် ပၵ်းလၵ်းသုတ်ႇ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈၼၼ်ႉ တၢင်ႇဝႆႉပၼ်ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

April 13, 2024