ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် Ubuntu Myanmar LoCo Team ဢၼ်ပဵၼ် Ko Ko Ye လႄႈ Ko Tho Hi ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu OS လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

December 12, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2011၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် Ubuntu Myanmar LoCo Team ဢၼ်ပဵၼ် Ko Ko Ye လႄႈ Ko Tho Hi ၶဝ် လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Ubuntu OS လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် Ko Ko Ye, Ko Tho Hi လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ Ubuntu လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉၶွမ်းၵႂႃႇယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၸဝ်ႈလႄႈ ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် Ko Ko Ye

Ko Ko Ye လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

Ko Ko Ye လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

Ko Ko Ye လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

KoThohi လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

KoThohi လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ Ko Ko Ye လႄႈ KoThohi ၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် Ubuntu OS ၸူး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉလွင်ႈၶွမ်း ပၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႈသိုပ်ႇမိုတ်ႇ

ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ Ubuntu OS ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတႆး

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024