တႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵေႃႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်းသေၵေႃႈ လႆႈတႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၶိူင်ႈၾူင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

July 7, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျူႇလၢႆႇ 7 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်သေၵေႃႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်း ၶႃႈ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၽၢႆႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႃႇ ၶိူင်ႈၾူင်းသေၵေႃႈ လႆႈတႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၶိူင်ႈၾူင်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႅပ်းတတ်း လၢႆးဝႆႉဝၢင်း တႃႇလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်တေၸႂ်ႉတီႈ ၶိူင်ႈၾူင်းသေၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တႄႇသၢင်ႈမႃး တီႈ ၵျွင်းလွႆတိုင်ၶမ်း၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၸၢင်ႈၸႂ်ႉပေႃႉလႆႈၸႂ်ႉလႆႈ တီႈၼိူဝ် ၶိူင်ႈၾူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် လႆႈဢဝ်ၵုင်မုၼ်သေ ႁဵတ်းပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်း တင်းပေႃႉပပ်ႉသပ်း ပိုတ်ႇတီႈပွင်ႇ ဝေႃးႁၢၼ်ၵႂၢမ်းတႆးသေ ဝူၼ်ႉၶူင်သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၶိူင်ႈၾူင်း

ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး - Ko Ko Ye ၽူႈလူင်ႉလႅၼ် ၽၢႆႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၾူင်း

တီႈမၢႆတွင်း ဢွင်ႈတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ တႄႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၶိူင်ႈၾူင်း

Related Articles

သိုပ်ႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း ဢႅၼ်းတရၢႆႉ

သိုပ်ႇသၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း ဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 19 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ်တႄႇၸၢမ်းၸႂ်ႉ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်း Samsung Galaxy S7500 ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Android Tai တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Android Tai တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၵျုၼ်ႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇဢႅၼ်းတရၢႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။

July 24, 2024

လွင်ႈသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ android ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

လွင်ႈသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ android ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 20 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် SIIT ႁဝ်း သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ Android OS ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

July 24, 2024