လွင်ႈသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ android ယဝ်ႉတူဝ်ႈ

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 20 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် SIIT ႁဝ်း သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ Android OS ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ။

April 20, 2012

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 20 ဝၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်း ဢၼ် SIIT ႁဝ်း သၢင်ႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉတီႈ Android OS ပဵၼ်ဢၼ်ယဝ်ႉတူဝ်လီငၢမ်းယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသုၶမ်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း၊ ၸၢႆးၸၢႆးႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶပ်ႉၶိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇၸႂ်ႉလႆႈတီႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉ Android OS ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈသၢင်ႈဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈသၢင်ႈ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်တေႁဵတ်းႁႂ်ႈ လိၵ်ႈတႆးႁဝ်း ၸႂ်ႉလႆႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်မႃးတီႈၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ ဢွၼ်ႇလၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လႆႈဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ယႂ်ႇလူင် ၸွမ်း ယွၼ်ႉလႆႈသၢင်ႈမႃး ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇၽိုၼ်မၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တင်းႁဵတ်းတင်းၸၢမ်း လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉ Android

ၶွမ်းလၢႆမဵဝ်းလၢႆဢၼ်

ဢွင်ႇမၢၼ် လႄႈ ယုမ်ႉသေ သိူဝ်းဝႆႉယူႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024