ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Android Tai တီႈ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၵျုၼ်ႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇဢႅၼ်းတရၢႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။

June 16, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၵျုၼ်ႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇဢႅၼ်းတရၢႆႉ ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ဢေႃးဝႃႇတယဝ်ႉ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်း Android လႄႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ပပ်ႉ NetWay ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းပၼ် ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် SIIT ယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team ၶဝ်ၵေႃႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၸွႆႈထႅမ် ဢူၼ်းသႂ်ႇပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆႈ တီႈၼႂ်းၾူင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်သေၵေႃႈ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းတႆးၵဝ်ႈလၵ်း၊ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸႂ်ႉတီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ပပ်ႉ NetWay

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် ပပ်ႉ NetWay

ဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team ၵေႃႈ မႃးၸွႆႈသႂ်ႇပၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တႃႇ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

ဢွၼ်ၵၼ် သႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ ၾူင်းဢႅၼ်းတရၢႆႉ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024