ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေႇပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

September 14, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 14 ဝၼ်းၼၼ်ႉ SIIT လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ တႃႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေႇပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ 20 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ပဵၼ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်ၶွမ်း ၸိူဝ်းလႆႈ ပူင်သွၼ်မႃးပၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇၶဝ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈတွပ်ႇ

ၸၢႆးယိင်းၶဝ်ၵေႃႈ တွပ်ႇ

ၶတ်းၸႂ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

ၶတ်းၸႂ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024