ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈ တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇယူႇယဝ်ႉ။

January 24, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၽႅဝ်ႁွတ်ႈ တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇသေၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇယူႇယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်းလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉၼႆ ၸဝ်ႈသြႃႇၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈၵိုၵ်းၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆးၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်း ပၢင်ပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၢႆႇထီႇသေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတႃႇၵဵပ်း သဵၼ်ႈမၢႆ ဝၢၼ်ႈဝဵင်း တီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇၼၼ်ႉယူႇ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးတီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

တူဝ်ႇႁၢႆး ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ် တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၢႆႇထီႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT တီႈ ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024