ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသႅတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ သေ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ႁဵတ်းပၢင် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈၵျွင်းၵၢင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 28, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်ဢေႇပရႄႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသႅတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈ သေ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈ ႁၢင်ႈပွင် ႁဵတ်းပၢင် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈၵျွင်းၵၢင်၊ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပႆႇတႄႇပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸၢႆးယိင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်းယဝ်ႉ၊ လႆႈသိုပ်ႇၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဢၢႆႇထီႇၵႂႃႇ တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း သီႇဝၼ်းသေ ထိုင် 2012၊ လိူၼ်မေႇ 1 ဝၼ်းမႃး လႆႈႁုပ်ႈသိမ်း ပၢင်သွၼ်သေၵေႃႈ လႆႈထႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ မၢႆတွၵ်း ၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသႅတ်ႉၸႃႇၼၼ်ႇတ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးၽႃႇသ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် လႄႈ ယိင်းၸၢႆး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း တီႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၺႃႇၼေႃးႁဝ်းၶဝ် လႆႈတူၺ်းလႆႈယဵမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တီႈ ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024