ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

December 1, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သွၼ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတယဝ်ႉသေ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇ ပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၶွမ်းမႃးယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼႆႉ ႁိုင် (7) ဝၼ်းသေ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ Adobe After Effect လႄႈ လွင်ႈတတ်းတေႃႇငဝ်းတူင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်းတီႈ ဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇလူင် ဝိၼယႃႇၸႃႇရ မႃးတူၺ်းမႃးယဵမ်ႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်းၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းၵေႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပိုၼ်ၽႄႈပၼ် တၢင်းႁူႉ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းမႃး ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ဝၼ်းထီႉ 2012၊ တီႇသႅမ်ႇပႃႇ 8 ဝၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းၵၼ် ၸဵမ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၼမ်ႉၶမ်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024