ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း လႄႈ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွမ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းမႁႃႇၽေႃးထိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

March 3, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွမ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းမႁႃႇၽေႃးထိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၢႆႇထီႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ဢိၵ်ႇတင်းၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်ႇတမႃႇလႃႇ ႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃႇဝႃႇတီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃႇဝႃႇတီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉမႁႃႇၽေႃးတိ၊ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024