ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၵႃလိ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 12 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃႇလိၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

March 12, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 12 ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃႇလိၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ ၸုမ်း SIIT တႃႇ ဝဵင်းၵႃလိသေ ၸင်ႇလႆႈ သိုပ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ်ႉ 12 တေႃႇ 18 ယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ SIIT တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ SIIT တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

သြႃႇ လႄႈ တၵႃႇ၊ ၸၢႆးယိင်း ၵႃႇလိႁဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၊ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃႇလိ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ SIIT တီႈဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ၊ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးယိင်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ၊ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်း တီႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝတ်ႉဝေႇလုဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵႃလိ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024