ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တႃႇၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်းတႆး မိူင်းၶၢင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 27 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶၢင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

March 27, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ မၢတ်ႉၶျ် 27 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းလုၵ်ႉမိူင်းၶၢင်မႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် 45 ဝၼ်းသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ တင်းသဵင်ႈ မီးယူႇ 60 ပၢႆယဝ်ႉ။ ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၼႆႉသေ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၺ်းထိုင်ပၼ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။

ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း ပွတ်းၶမ်ႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ပွတ်းၶမ်ႈ

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈထႆး ပွတ်းၶမ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸႅၵ်ႇၽႄၶူဝ်းၶွင်ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး မိူင်းၶၢင် ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ SIIT ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024