ပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 23, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တႃႇၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈ တိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈမႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်း ယိူင်းမၢႆ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် SIIT ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လႆႈၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT သေ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆးၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇ ပိုၼ်ၽႄပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇမႃးယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တင်း ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း တီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် တႃႇၵဵပ်း ၶေႃႈမုၼ်း ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈ ဢၼ်ၵဵပ်းယဝ်ႉ ၸိုဝ်ႈဝၢၼ်ႈဝဵင်း ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းလႄႈ လႆႈဢဝ်ၵုင်မုၼ်ၸွမ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈၸွမ်းယူႇတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ တီႈ ပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၵေႃၽႄ SIIT တီႈတိူၵ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ မႁႃႇဝိႁႃႇရ၊ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024