ပၢင်ၵုမ် Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတႃးလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း Shan Wikipedia လႄႈ Myanmar Wikipedia ၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူင်ႈႁေႃ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

January 20, 2015

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸုမ်း Shan Wikipedia လႄႈ Myanmar Wikipedia ၶဝ် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူင်ႈႁေႃ ၸုမ်းၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼၼ်ႉ Ko Myat Twin လႄႈ Ko Ye Zarni Aung ၶဝ် လႆႈမႃး ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵႂႃႇ တႃႇဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး ပေႃးတေလႆႈဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတမ်းဝၢင်း ပိူင်ၵၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၽၢႆႇ ၸုမ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈၶဝ်ႈၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈၽၢႆႇလႂ်ၵေႃႈ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၸွႆႈသၢင်ႈၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ဢၼ်ပဵၼ် ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇ ၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်း လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၶဝ်၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၸွမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸုမ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈ၊ ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်

ၸုမ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈ၊ ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်

ၸုမ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈ၊ ၶူးမေႃလူင် တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၸၢႆးၼေႃႇၶိူဝ်းလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်၊ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်

ၵူဝ်ႇမျၢတ်ႉတႂိင်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်းဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးမၢၼ်ႈၶဝ် မႃးသပ်းလႅင်းပၼ် လွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃး

Related Articles

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တႄႇၸႂ်ႉလႆႈယဝ်ႉ

လုၵ်ႉတီႈ ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၶိုင်သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင် ၶတ်းၸႂ်သေၵေႃႈ ထိုင်မႃး ပီ 2018 လိူၼ်ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 12 ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၾွင်ႇတေးသျိၼ်း ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ - Wikimedia Foundation သေ လႆႈမၵ်းပၼ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇပၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး မႃးယဝ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2016၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 1 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးသုထမ်ႇမ (မိူင်းပၼ်ႇ) ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတီး ( Shan Wikipedia ) တီႈ ဝတ်ႉပုပ်ႉပႃႇရူင်ႇ၊ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ တီႈမိူင်းယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia တီႈ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2015 လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် ၸုမ်း SIIT ႁဝ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈႁူင်းႁေႃၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၽိင်ႈငႄႈတႆး တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးယဝ်ႉ။

July 24, 2024