လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းတႆး တီႈ Ubuntu

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ တေ​ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ​ဢူးပုၼ်းတု ၼႆ မၼ်းမီး လွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်​ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ​ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၶႂ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးတႃႇ​ဢဝ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

SAI MAWN KHAM
2 min read September 12, 2020

မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈ တေ​ဢဝ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း ​ဢူးပုၼ်းတု ၼႆ မၼ်းမီး လွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပဵၼ်​ဢၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈမႃးယဝ်ႉ။ ပွင်ႈလိၵ်ႈ​ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းတေၶႂ်ႈ လၢတ်ႈၼႄ လွၵ်းလၢႆးတႃႇ​ဢဝ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢူၼ်းသႂ်ႇ တီႈၼႂ်း Ubuntu ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ (1)

ၵႂႃႇတီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ တီႈၼႆႈ လႄႈ။ ပေႃးၼၼ် တေၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝႅပ်ႉသၢႆႉ ​ဢၼ်မီးဝႆႉ လၢႆး​ဢူၼ်းသႂ်ႇ လွၵ်းမိုဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၸၼ်ႉ (2)

ပေႃးၼၼ် ၼဵၵ်းပၼ် Ctrl + Alt + T သေ ပိုတ်ႇ ​terminal ယဝ်ႉ ​ဢဝ် command ၸိူဝ်းႁၼ်ၼင်ႇၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ ပေႃႉသႂ်ႇပၼ် ၵမ်းထႅဝ်ထႅဝ်။ ​ဢၼ်လီသေပိူၼ်ႈတႄႉ လိူၵ်ႈပၼ် ၵမ်းထႅဝ်ထႅဝ် တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ၼၼ်ႉသေ ၼဵၵ်း Ctrl + C သေ ထုတ်ႇ​ဢဝ်ယဝ်ႉ ၵႂႃႇတီႈ Terminal သေ ၶိုၼ်းၼဵၵ်း Ctrl + Shif + V သေ တမ်းသႂ်ႇယဝ်ႉ ၼဵၵ်းပၼ် Enter လႄႈ။

plaintext
$ mm_kb=https://github.com/naingyeminn/mm-kb/archive/master.zip $ wget $mm_kb 2> /dev/null || curl -OL $mm_kb $ unzip master.zip $ cd mm-kb-master $ sudo apt install make ibus-table -y $ sudo make install $ ibus-daemon -rdx $ im-config -n ibus $ mmfs

ၸၼ်ႉ (3)

ပေႃး​ဢမ်ႇၶႂ်ႈပေႃႉပဵၼ်လၢႆထႅဝ် ၸိူင်ႉၼင်ႇ ၸၼ်ႉ (2) ၼၼ်ႉသေ သင်ၶႂ်ႈ ပေႃႉသႂ်ႇ ထႅဝ်လဵဝ် ၼႆၵေႃႈ လႆႈယူႇ။ တူၺ်း ၼင်ႇ ၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ။ ၼၼ်ႉပဵၼ် One line installation ယဝ်ႉ။

plaintext
bash <(wget -qO - http://tiny.cc/mm-kb-install 2> /dev/null || curl -L http://tiny.cc/mm-kb-install)

ၸၼ်ႉ (4)

ပေႃး​ဢူၼ်းသႂ်ႇယဝ်ႉၼႆ တေလႆႈႁၼ် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉယူႇတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ်လွၵ်းမိုဝ်း ​ဢၼ်မီး တီႈ ၸဵင်ႇၼိူဝ် ၽၢႆႇၶႂႃႇၼႃႈၸေႃးၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးၼင်ႇၼႂ်း ႁၢင်ႈၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၼၼ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တေၸၢင်ႈ ၼဵၵ်း Super Key ႁွင်ႉ Windows Key သေ ၼဵၵ်းပၼ် Space bar ေသၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပၼ်ႇသေ လႅၵ်ႈလၢႆႈ လွၵ်းမိုဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈပႃးဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ ပေႃးၼၼ် ၸႂ်ႉလွၵ်းမိုဝ်းတႆး ​ဢၼ်ပဵၼ် လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ၼႆႉသေ ၸၢင်ႈပေႃႉလႆႈ လိၵ်ႈတႆး လီလီငၢမ်းငၢမ်းယူႇယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မၼ်းပဵၼ် Smart keyboard လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် ( ေ ႄ ​ြ ) ၸိူဝ်းၼႆႉ ​ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူဝ်ႇ ပေႃႉၽၢႆႇလင်သေ ပေႃႉၵႂႃႇလႆႈ ၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ၵေႃႉၶတ်းၸႂ် တႅမ်ႈပၼ် လွၵ်းမိုဝ်း Smart Keyboard ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် Ko Naing Ye Min ယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉ မီးလွင်ႈ ၶႂ်ႈတွင်ႈထၢမ်သင်ၵေႃႈ ပၼ်ၶွၼ်ႇမႅၼ်ႉဝႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။

Related Articles

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢူၼ်းသႂ်ႇ Keyman တီႈ Windows

Keyman ၼႆႉ ပဵၼ်သွပ်ႉၾ်ဝႄး Keyboard ဢၼ်တွၼ်ႈတႃႇပေႃႉလိၵ်ႈ သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်း ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် Windows, macOS, Linux, iPhone, iPad, Android tablets လႄႈ phones လႄႈ ပႃးၸဵမ်တီႈ ဝႅပ်ႉပရၢဝ်ႇသႃႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

တေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸတ်းၵၢၼ် Startup Programs တီႈ Ubuntu Linux

ၽွင်းမိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၸူး ၶွမ်း Linux ၸဝ်ႈၵဝ်ၼၼ်ႉ ဢႅပ်ႇပလီႇၵေးသျိၼ်းၸိူဝ်း တႄႇႁဵတ်းၵႂႃႇႁင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးဝႆႉတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႈ လႅပ်ႈတေဢဝ် ပရူဝ်ႇၶႅမ်ႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သူင်ၸႂ်ႉၼၼ်ႉ သႂ်ႇ ႁႂ်ႈပိုတ်ႇၸွမ်း ၽွင်းတႄႇၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉ။ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵုမ်းၵမ် ဢူးပုၼ်းတု ၽွင်းမိူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈ Sign in ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိုတ်းၶွမ်း တီႈ Windows 10

ၸႂ်ႉ Command Prompt သေ တေႁဵတ်းႁိုဝ် ဢိုတ်းၶွမ်း တီႈ Windows 10

လွင်ႈၸႂ်ႉ Command Prompt သေ ဢိုတ်း ၶွမ်း Windows 10 ၼႆႉ မၼ်းၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈတင်းၼမ်သေ မၼ်းတိူဝ်းငၢႆႈငႅမ်ႈလိူဝ်သေ လွင်ႈၸႂ်ႉ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈသၢင်ႈ Shutdown ဢၼ်မီးတီႈ သဵၼ်ႈၵၢၼ် Start ဢမ်ႇၼၼ် ၼဵၼ် Power ဢၼ်မီးတီႈ ၶွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ တေၼႄပၼ် လွင်ႈဝႃႈ မၼ်းႁဵတ်းလႆႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

July 24, 2024