တႄႇႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT

ပီ 2010 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ မၢဝ်းၶၢမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ)၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တမ်းလၵ်းၵၢၼ် တႃႇ ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။

August 15, 2010

ပီ 2010 လိူၼ်ဢေႃးၵၢတ်ႉ 15 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းမၢဝ်းၶမ်း၊ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်း ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ မၢဝ်းၶၢမ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ)၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်း တမ်းလၵ်းၵၢၼ် တႃႇ ၸုမ်း SIIT မႃးယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ၵုမ်ၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် မၵ်းမၼ်ႈမႃး ၸိုဝ်ႈၸုမ်း၊ ယိူင်းဢၢၼ်း၊ ၼႃႈၵၢၼ် (ၶၢဝ်းယၢဝ်း)၊ ၼႃႈၵၢၼ်(ၶၢဝ်းပွတ်း) ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၸိုဝ်ႈၸုမ်းတႄႉ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈပဵၼ် Shan Institute of Information Technology ၼႆယဝ်ႉ။

ယိူင်းဢၢၼ်း SIIT တႄႉ -

 • ​တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွမ်ႇပျူႇတႃႇသေ ၸုင်ၸၼ်ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁႂ်ႈႁူပွင်ႇတႃလႅင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။
 • တွၼ်ႈတႃႇတေၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်း (HR) ပုၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ သႃႇသၼႃႇ လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး။
 • တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ် ဢၢႆႇထီႇ (IT) ပဵၼ်ပိုၼ်ႉသေ ပူၵ်းပွင်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ႁႂ်ႈၶိုတ်းၸႂ်ႉ ၸွမ်းလူၵ်ႈၵမ်ႇၽႃႇ။

​ၼႃႈၵၢၼ် SIIT (ၶၢဝ်းယၢဝ်း)

 • တေၶတ်းၸႂ် ပိုၼ်ဢွၵ်ႇလႆႈ (News Letter) ပိုၼ်ထၶၢဝ်ႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဢၢႆႇထီႇ။
 • တေၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းပွင်ပၼ်လႆႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း၊ ပၢင်သွၼ်ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈၸႂ် ပၢႆးၶွမ်ႇပျူႇတႃႇ။
 • တေၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပူၵ်းပွင်လႆႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢႆႇၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ် ပၢႆးၶွမ်ႇပိဝ်ႇတႃႇ။

ၼႃႈၵၢၼ် SIIT (ၶၢဝ်းပွတ်း)

 1. တႃႇတေၶူင်သၢင်ႈပူၵ်းတမ်းလႆႈ လၵ်းၸဵင်လွၵ်းမိုဝ်းတႆး (Standard Shan Keyboard Laybout) ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ပိူင်လဵဝ်ၵၼ်။
 2. တႃႇတေၶူင်သၢင်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်လႆႈ (Typing Tutor) ၽၢႆႇတႆး ႁႂ်ႈလႆႈၽိုၵ်း လၵ်းၸဵင် လွၵ်းမိုဝ်းတႆး ဢၼ်မႂ်ႇ။
 3. တႃႇတေၶူင်သၢင်ႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပၼ်လႆႈ (Unicode) ၽၢႆႇတႆး။
 4. တႃႇတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်လႆႈ (Font Converter) တႃႇဢဝ် Fonts လိၵ်ႈတႆး လၢႆႈၸူးၵၼ်။
 5. တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇ Moziila Firefox လႄႈ OpenOffice ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႆး။
 6. တႃႇၶူင်သၢင်ႈလႆႈ (Website) သႅပ်ႉသၢႆႉလႄႈ (Forum) တီႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၼိူဝ် ဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ (Internet)။

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024