ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉ။

January 28, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉ။ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶွမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆးၶဝ် လႆႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ် တႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 6 ဝၼ်းယဝ်ႉ။ ထိုင်ဝၼ်းထိ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2 ဝၼ်း၊ 2013 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ၊ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၵိုၵ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆး သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆး သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးယိင်း ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၽွတ်ႈႁႅၼ်းပၼ် ၵေႃၽႄ SIIT ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်ၽွတ်ႈႁႅၼ်းၵေႃၽႄ SIIT တီႈဝတ်ႉမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024