ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းႁူဝ်သေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

February 24, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 24 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းႁူဝ်သေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ႇသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လွတ်ႈႁေႃး ၼမေႃးတသသၢမ်ၵမ်းသေ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်ႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ယိူင်းမၢႆ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မီးတွၼ်ႈ ထၢမ်တွပ်ႇသေ လႆႈသိမ်းပၢင် သိုပ်ႇမိုတ်ႈမႃးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း

ၸဝ်ႈသင်ၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းဢူမုၼ်ထမ်းႁူမ်ႈသႃႇ၊ ဝဵင်းတၢင်ႉယၢၼ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024