ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃႇရ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း လႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈ။

February 20, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃႇရ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း လႆႈၶပ်ႉၶိုင်ပၼ်သေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉၼၼ်ႉၶႃႈ။ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ဝၼ်းသေ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃႇရႁဝ်းၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဝေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) ႁဝ်းၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ႇၺႃႇသႃႇရ မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် လူႇတၢၼ်းငိုၼ်းဝတ်ႉထု ထိုင် ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ထိုင် ၽူႈၸိူဝ်းမႃးသပ်းလႅင်းသိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၵၢင်ဝဵင်း၊ ဝဵင်းသီႇပေႃႉ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024