ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းပၢင်လူင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။

March 4, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 4 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်ၼၼ်ႉဢေႃႈ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေ သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်းယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉပိုၼ်ႉထၢၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ ပၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇ၊ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်းၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၢႆႇထီႇ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄႈပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇတႆး

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉမင်ႇၵလႃႇမူၺ်ႇတေႃႇ၊ ဝဵင်းပၢင်လူင်

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024