ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢႆးယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး 47 ၵေႃႉယဝ်ႉ။

September 23, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ ၸုမ်း SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈသေ ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၸၢႆးယိင်း ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး 47 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းတွၼ်ႈထၢမ်တွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ IT သေ ဝၢႆးလင်မႃး တေဢၢၼ်းၶတ်းၸႂ် တႃႇႁႂ်ႈမႃးႁဵတ်းပၼ်လႆႈ ပၢင်သွၼ်ၶၢဝ်းပွတ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ ယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ပိုတ်ႇပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၸုမ်း SIIT တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၸုမ်း SIIT တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃး ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၸုမ်း SIIT တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ လွင်ႈၸုမ်း SIIT တီႈၵျွင်းသူၺ်ႇမျိၼ်ႇတႃႇ ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024