ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ပင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

March 5, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် 5 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT လႆႈၵႂႃႇႁဵတ်း ပင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် သိုပ်ႇသပ်းလႅင်းပၼ် ယိူင်းမၢႆၸုမ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT ယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ် တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇသေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ၊ ၸဵမ်ယိင်းၸဵမ်ၸၢႆး လႄႈ တင်းသြႃႇၸဝ်ႈလူင်ႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ထႆႇႁၢင်ႈတၢင်ႇပိုၼ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတပၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ မိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွင်ႈၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢေႃးဝႃႇတပၼ် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ မိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄပၼ် တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် IT

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်သၽေႃးတြႃး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ မိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်သၽေႃးတြႃး ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT တီႈၵျွင်းဝိၸလီႇ၊ မိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း တႃႇထႅမ် ၽိုၼ်ယွၼ်းၶဝ်ႈၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄပၼ် တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပိုၼ်ႉထၢၼ် IT

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း(လႃႈသဵဝ်ႈ) သိုပ်ႇသပ်းလႅင်း လွင်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၢႆႇထီႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းမႃးၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT

ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၸိူဝ်းမႃးၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ IT

ၸဝ်ႈသြႃႇႁဝ်းၶဝ် ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ လူပ်းလင်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

တၢင်တူဝ် ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းမႃးၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈသေ ပီႈၸၢႆးၵွင်ၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024