ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

February 28, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း တင်း ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသပ်းလႅင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT သေ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းမၢႆလႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုဝ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈၵျွင်းပၢင်ႇ၊ ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024