ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရမၢဝ်းၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႂႃႇ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။

October 3, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 3 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရမၢဝ်းၶမ်း လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႂႃႇ တီႈၵျွင်းလူင်လေႃႉ၊ ပွၵ်ႉ 7 ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈၼၼ်ႉဢေႃႈ။ တီႈပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) လႆႈသပ်းလႅင်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ပိူင်ၽွတ်ႈၸုမ်း SIIT လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်းၸုမ်း SIIT ၵႂႃႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ မီးတွၼ်ႈ ထၢမ်တွပ်ႇသေ လႆႈထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၸွမ်းၵၼ်သေၵေႃႈ လႆႈႁုပ်ႈသိမ်းပၢင်ပွႆးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုဝရ (မၢဝ်းၶမ်း) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း (လႃႈသဵဝ်ႈ) သပ်းလႅင်းၼႄ ပိူင်ၽွတ်ႈၸုမ်း SIIT (ပိူင်လိူင်း)

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း

ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း - တွၼ်ႈထၢမ်တွပ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၸုမ်း SIIT

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024