ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ မိူင်းမၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသပ်းလႅင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႄႈၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

June 20, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ လိူၼ်ၵျုၼ်ႇ 20 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ႁဝ်းၶဝ် လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈသပ်းလႅင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT ၵႃႈတီႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႄႈၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇသပ်းလႅင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT ယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ထုင်ႉမိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႄႈၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ ထုင်ႉမိူင်းမၢဝ်း ၸိူဝ်းၶိုတ်ႈႁွတ်ႈ ၵႃႈတီႈ ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ ၼႃႈၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝတ်ႉၸႄႈၵဝ်ႇ၊ မိူင်းမၢဝ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024