ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်းသြႃႇဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

November 23, 2010

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2010၊ ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ 23 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်းသြႃႇဝိၼယႃႇၸႃႇရ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ထူဝ်းၼႃႈသေ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈႁဵတ်းပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ်ၸုမ်း SIIT ဢၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT သေ ဢမ်ႇၵႃး လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ၊ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ႁဝ်းၶဝ်၊ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆးၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်းၵိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်းသြႃႇဝိၼယႃႇၸႃႇရ ၊ ၵျွင်းၸေႇယုသၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ ထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉ ပၢႆးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႆႈပိုၼ်ၽႄႈပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ပၢႆးဢၢႆႇထီႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင် ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၸုမ်း SIIT ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT တီႈ ၵျွင်းၸေႇယသုၶ၊ ပွၵ်ႉမူဝ်ၶမ်း၊ ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈ တၢင်းႁူႉ ပၢႆးသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ

တွၼ်ႈထၢမ်တွပ်ႇ

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ

တွၼ်ႈထၢမ်တွပ်ႇ

ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ

ဢဝ်ၶေႃႈမုၼ်း ပိုၼ်ၽႄႈၵၼ် မူၼ်ႈမူၼ်ႈသိူဝ်းသိူဝ်း

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024