ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉဢၢႆႇထီ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

October 15, 2011

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2011၊ သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ 15 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ SIIT ၸိူဝ်းပဵၼ် ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ၊ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ ပၢင်ပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉဢၢႆႇထီ ၵႃႈတီႈ ၵျွင်းမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တီႈပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႄႈ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈမႃးထိုင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးသႅင်မိူင်း လႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT သေ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄ လၢႆးတႃႇတၢင်ႇၽိုၼ်ၶဝ်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးတီႇတီႇသူင်ႇ လႆႈသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽႄပၼ် တၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ၊ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇလႄႈ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇၼရၼႃႇထ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတထိုင် ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လွင်ႈၸုမ်း SIIT

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸၢႆးၸိုၼ်ႈတီႇတီႇသူင်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸၢႆးသႅင်မိူင်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၢႆႇထီႇ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈတၢင်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ လွင်ႈဢၢႆႇထီႇ၊ လွင်ႈဢိၼ်ႇထႃႇၼႅတ်ႉ

ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ယိင်းၸၢႆး ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT တီႈဝတ်ႉမႁႃႇဝုၼ်ႇ၊ ဝဵင်းမူႇၸႄႈ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024