ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ Ubuntu တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်မေႇ 26 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu မႃးယဝ်ႉ။

May 26, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2012၊ လိူၼ်မေႇ 26 ဝၼ်း၊ တီႈၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT လႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu မႃးယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈ ပၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတသေ ၸဝ်ႈဢိတ်ႉသရိယ လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းၶဝ် လႆႈသိုပ်ႇ သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် ၸုမ်း SIIT မႃးယူႇယဝ်ႉ။

ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၵူဝ်ႇၵူဝ်ႇယႄး (Ubuntu Myanmar LoCo Team) ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈမႃး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေ ၸွႆႈသိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း Ubuntu ယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶိုၼ်းသိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄႈ ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ Ubuntu ၽၢႆႇတႆးသေၵေႃႈ လႆႈသိမ်းပၢင်မႃးယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းဢေႃးဝႃႇတ

ၸဝ်ႈဢိတ်ႉသရိယ ပိုၼ်ၽႄႈပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ ၸုမ်း SIIT

ၸုမ်း Ubuntu Myanmar LoCo Team မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ သိုပ်ႇမိုတ်ႈပၼ် လၢႆးၸႂ်ႉ Ubuntu

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း ယိူင်းဢၢၼ်း လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၸုမ်း SIIT

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

April 13, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

April 13, 2024