ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ တူဝ်ႇႁၢႆး လႆႈပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈတႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

January 12, 2013

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 12 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႄႈ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်းႁဝ်းၶဝ် လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ SIIT လႄႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈပၢင်သွၼ်ၶွမ်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း လႄႈ တူဝ်ႇႁၢႆး လႆႈပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွမ်းယဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉ လႆႈသိုပ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈတႃႇၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းမီးတီႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆးယူႇယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆး သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၵူဝ်ႇတူဝ်ႇႁၢႆး သိုပ်ႇပိုၼ်ၽႄ ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ပိုၼ်ၽႄပၼ် ပိုၼ်ႉႁူႉ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၢၼ်ၶွမ်း

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

ၸဝ်ႈသင်ႇၶႃႇ လႄႈ ၸၢႆးယိင်း ၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024