ပၢင်ၵုမ် တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ပီႈၸၢႆးၼုတ်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်ႉၶဝ်သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်ပႃး လိၵ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

January 3, 2012

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2012၊ ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 3 ဝၼ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း၊ ပီႈၸၢႆးၼုတ်း၊ ၸၢႆးမွၼ်းၶမ်း ၶဝ် လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇတင်း ပီႈၼွင်ႉပဢူဝ်ႉၶဝ်သေ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ ဢၼ်ပႃး လိၵ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းမျၢၼ်ႇမႃႇၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။ ၾွၼ်ႉၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၾွၼ်ႉ Ours Unicode ၼႆသေ ၼႂ်းၾွၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉ လိၵ်ႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ၶဝ်ႈပႃး လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်းသေ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင်ယူႇယဝ်ႉ။

ၶႅပ်းႁၢင်ႈမၢႆတွင်း ပၢင်ၵုမ်တႃႇႁဵတ်း ၾွၼ်ႉယူႇၼီႇၶူတ်ႉ

Related Articles

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ပၢင်ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ပၢင်သွင်ၶွမ်း SIIT တီႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2020၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 6 ဝၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈတီႈ ၸုမ်း SIIT လႆႈပိုတ်ႇပၢင်သွၼ်ၶွမ်း တီႈ ၵျွင်းတႆးသႃႇသၼဝေႇပုၼ်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ ပဵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈ သပ်းလႅင်း Shan Wikipedia လႄႈ Unicode Tai

မိူဝ်ႈ ပီ 2015 လိူၼ်ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 28 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းႁူဝ် SIIT ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်သိုပ်ႇမိုတ်ႈသပ်းလႅင်း လွင်ႈ Shan Wikipedia ဝီႇၶီႇၽီးတီးယႃးတႆး တီႈ ဝတ်ႉၵူႈတဝ်ႈ၊ ဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်း (19:00 - 21:00) ယဝ်ႉ။

July 24, 2024

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

ပွႆးလူင်းပၢင်သွၼ် ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး လႄႈ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 2013၊ ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ 16 ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမ်း လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈသေ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးလူင်ပၢင်သွၼ်ၶွမ်း၊ လိၵ်ႈထႆး၊ လိၵ်ႈတႆးတူဝ်ယၢဝ်း တီႈ ၵေႃၽႄ SIIT၊ ၵျွင်းသႃႇသၼဝေပုင်ႇလ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

July 24, 2024